CE­A­SUL DE REFERINŢĂ

CUM NE AFEC­TE­A­ZĂ LU­MI­NA

National Geographic Romania - - Prima Pagina -

Cât de vi­oi ne si­mțim la un mo­ment dat de­pin­de de in­te­ra­cți­u­nea din­tre do­uă pro­ce­se: som­no­le­nța, ca­re se cre­de că es­te cre­a­tă de sub­sta­nțe fa­vo­ri­zan­te ale som­nu­lui, acu­mu­la­te în crei­er în tim­pul ore­lor de ve­ghe, și rit­mul nos­tru cir­ca­dian, ce­a­sul in­tern ca­re sin­cro­ni­ze­a­ză crei­e­rul și or­ga­nis­mul cu soa­re­le. Ce­a­sul poa­te fi dat înain­te și îna­poi de lu­mi­nă. Sun­tem sen­si­bi­li înde­o­se­bi la lu­mi­na al­bas­tră (cu lun­gi­me de un­dă scur­tă), ti­pul ca­re in­ten­si­fi­că lu­mi­na soa­re­lui la amia­ză și ecra­ne­le com­pu­te­re­lor, dar ne poa­te per­tur­ba ci­clul — mai ales noap­tea, când avem ne­voie de întu­ne­ric ca­re să ne sem­na­le­ze să dor­mim.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.