VIA­ŢA DIN BRÂNZĂ

National Geographic Romania - - Advertorial -

Brânza e pli­nă de bac­te­rii şi ci­u­perci. Fe­lul cum in­te­ra­cți­o­nea­ză răs­pun­de la între­bări şti­in­ţi­fi­ce cheie.

PRE­PA­RA­REA BRÂNZE­TU­RI­LOR este o ar­tă, dar şi o şti­i­nȚă. Ca şi alte ali­men­te fer­men­ta­te, pre­cum maiaua, kom­bu­cha sau var­za mu­ra­tă, brânza este pro­du­sul bac­te­ri­i­lor, droj­di­i­lor şi mu­ce­gai­u­lui. În cea mai ma­re par­te, brânza înse­am­nă lap­te înche­gat, dar adău­ga­rea unei cul­turi uni­ce de mi­cro­bi îi dă tex­tu­ra şi aro­ma. În coa­ja unui ca­lup de brânză, mi­cro­bii își fac de cap, for­mând înve­li­şul ca­re păs­tre­a­ză ume­ze­a­la în in­te­ri­or.

La­bo­ra­to­rul mi­cro­bi­o­lo­gu­lui Ben­ja­min Wol­fe de la Uni­ver­si­ta­tea Tuf­ts stu­dia­ză cum in­te­ra­cȚi­o­nea­ză bac­te­ri­i­le şi ci­u­per­ci­le în mi­ci­le eco­sis­te­me ale brânze­tu­ri­lor. „Pe bu­căȚi­le astea de brânză se de­ru­le­a­ză răz­boi şi pa­ce”, spu­ne Wol­fe. Da­că înȚe­le­gem ce in­flue­nȚe­a­ză com­por­ta­men­tul mi­cro­bi­lor, vom şti cum să-i mo­di­fi­căm. Aşa am pu­tea obȚi­ne pro­du­se far­ma­ceu­ti­ce mai efi­ci­en­te, noi mo­da­li­tăȚi de a pro­te­ja re­col­te­le şi chiar un vi­i­tor în ca­re mi­cro­bii vor co­lo­ni­za alte pla­ne­te. Ca să nu mai vor­bim de brânze­turi mai bune...

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.