MERS PE SÂRMĂ

Pă­şind pe o sim­plă coar­dă, un al­pi­nist te­me­rar mer­ge din pisc în pisc prin Alpii Elve­ţi­eni.

National Geographic Romania - - Explorează - TEXT: NINA STROCHLIC FO­TO: THO­MAS ULRICH

„UNE­ORI CAZI ŞI TRE­BU­IE SĂ TE RI­DICI DIN NOU.

DAR DU­PĂ CE TRECI O DA­TĂ, PO­ŢI S-O MAI FACI DE TREIPATRU ORI.”

— Step­han Si­e­grist

CU O SĂP­TĂ­MÂNĂ ÎNAIN­TE

IN­STA­LA­REA

CABLULUI

Du­pă ce s-au tot că­ţă­rat pe do­uă „tur­nuri” de cal­car din mun­ţii Elve­ţi­ei, fo­to­gra­ful Tho­mas Ulrich şi al­pi­nis­tul Step­han Si­e­grist şi-au do­rit să tre­a­că de la unul la ce­lă­lalt. Trei fac­tori afec­te­a­ză mer­sul pe sârmă la înăl­ţi­me: con­cen­tra­rea, echi­li­brul şi alti­tu­di­nea. Cum coar­da unea punc­te­le ce­le mai înal­te ale pis­cu­ri­lor, Si­e­grist nu avea pe ce să se con­cen­tre­ze pen­tru echi­li­bru. „Da­că te ui­ţi drept înain­te, nu ve­zi ni­mic. Doar aer”, spu­ne Si­e­grist. Ca să re­zol­ve pro­ble­ma, au pus în vârful ce­lu­i­lalt turn un ruc­sac viu co­lo­rat.

CU O ZI ÎNAIN­TE

PRE­GĂ­TIRI

ESENŢIALE

Si­e­grist şi Ulrich au ur­cat cu o te­le­ca­bi­nă la ju­mă­ta­tea mun­te­lui Schil­thorn, până la ce­le do­uă tur­nuri. S-au că­ţă­rat pe am­be­le şi au bă­tut pi­toa­ne. Pi­toa­ne­le tre­bu­ie să fie ex­trem de si­gu­re, astfel încât să ţi­nă coar­da în su­fi­ci­en­tă ten­si­u­ne ca să se poa­tă mer­ge pe ea. În plus, au mai avut ne­voie de:

• Un ham pen­tru că­ţă­rat şi unul pen­tru tra­ver­sa­re

• Talc, ca să-şi men­ţi­nă pal­me­le us­ca­te

• Oche­lari de soa­re şi cre­mă de pro­tec­ţie so­la­ră

• Ze­ro încăl­ţări – coar­da se

sim­te mai bi­ne des­culţ.

MO­MEN­TUL PLECĂRII

GA­TA DE

LAN­SA­RE

Da­că plo­ua, coar­da din fi­bre sin­te­ti­ce ar fi de­venit alu­ne­coa­să, dar în acea di­mi­nea­ţă de sep­tem­brie era doar o ce­a­ţă uşoa­ră. Ulrich s-a că­ţă­rat pe un ţanc din apro­pi­e­re ca să fa­că fo­to­gra­fii, iar Si­e­grist a fă­cut câţi­va pa­şi să se încăl­ze­as­că şi să simtă mai bi­ne ten­si­u­nea cor­zii. Pri­mul pas e şi cel mai ris­cant: da­că se întâmplă să cazi la înce­put, ajun­gi prea aproa­pe de fa­ţa stâncii. „Du­pă trei pa­şi tre­bu­ie să te re­la­xe­zi, alt­fel ner­vo­zi­ta­tea ta se tran­smi­te în coar­dă”, spu­ne Si­e­grist. „Da­că mer­ge o da­tă, atunci e des­tul de sim­plu.”

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.