Aven­tu­ră în Gro­en­lan­da

O ECHI­PĂ SPE­CIA­LĂ ARISTON CRE­E­A­ZĂ CON­DIȚII DE LU­CRU PEN­TRU CER­CE­TA­REA CLIMATICĂ

National Geographic Romania - - Explorează - www.ar­tis­ton­com­for­tchal­len­ge.com/ro

Stația arc­ti­că a Uni­ver­si­tății din Co­pen­ha­ga de pe In­su­la Dis­ko este ve­ghe­a­tă de stânci abrup­te de pes­te 600 de me­tri. Din­co­lo de la­gu­nă, în oce­an, se poa­te ur­mări tre­ce­rea enor­mi­lor ghețari des­pri­nși din ca­lo­ta po­la­ră. Aici, pe coas­ta ves­ti­că a Gro­en­lan­dei, con­diți­i­le sunt apri­ge în tim­pul no­pții po­la­re, dar cer­ce­tă­to­rii tre­bu­ie să își con­ti­nue mun­ca – ea ne pri­vește pe toți: e vor­ba de schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce, pro­ble­ma se­co­lu­lui.

E ne­voie de un adă­post cald ca­re să le per­mi­tă stu­di­ul neîntre­rupt. Așa a apă­rut Ariston Com­fort Chal­len­ge, par­te a an­ga­ja­men­tu­lui com­pa­ni­ei de a oferi con­fort tu­tu­ror, chiar atunci când pa­re im­po­si­bil.

In­sta­la­rea adă­pos­tu­lui încăl­zit de pe Dis­ko a fost o fap­tă eroi­că în si­ne, așa că a fost ne­voie de o campanie mon­dia­lă de re­cru­ta­re, cu un pro­ces de se­le­cție ri­gu­ros.

Cei trei eroi au tre­bu­it să do­ve­de­as­că pri­ce­pe­re, cu­raj și pa­si­u­ne în fața pro­vo­că­ri­lor. Și, de­si­gur, an­ga­ja­men­tul de a-și asu­ma o aven­tu­ră in­gi­ne­re­as­că ris­can­tă într-un me­diu dur a ju­cat un rol im­por­tant în ale­ge­rea lui Yuan­shuo Huang, de 32 de ani, din Chi­na, a lui Oleg Bel­ly, de 28 de ani, din Rusia, și a de­ca­nu­lui de vârstă, Wil­liam Ran­dac­cio, de 43 de ani, din Ita­lia.

Ei sunt in­sta­la­to­rii, ca­re au con­stru­it, cu ma­re efort și du­pă multe pe­ri­peții, adă­pos­tul Ariston Com­fort Zo­ne, do­tându-l cu o cen­tra­lă ter­mi­că în con­den­sa­re Alte­as One, un pro­dus de top din­tr-o no­uă ge­ne­rație teh­no­lo­gi­că.

Ca să fa­că față con­diți­lor – tem­pe­ra­turi scă­zu­te com­bi­na­te cu sal­turi ter­mi­ce bruște, vânt și izo­la­re – Alte­as One ofe­ră o com­bi­nație si­ner­gi­că de teh­no­lo­gii ex­clu­si­ve Ariston, având du­ra­bi­li­ta­te ri­di­ca­tă și per­for­ma­nță da­to­ri­tă schim­bă­to­ru­lui de căl­du­ră Xtra Te­ch și con­tro­lu­lui inteligent al com­bus­ti­ei. Cen­tra­la in­clu­de și co­ne­xi­u­nea cu ter­mos­ta­tul Cu­be S Net și co­nec­ti­vi­ta­te in­te­li­gen­tă, pen­tru a pu­tea fi con­tro­la­tă de la dis­ta­nță prin in­ter­me­di­ul apli­cați­ei Ariston Net.

Adă­pos­tul con­stru­it și încăl­zit de Ariston este acum pro­pri­e­ta­tea Uni­ver­si­tății din Co­pen­ha­ga, ca­re s-a an­ga­jat să uti­li­ze­ze ace­as­tă in­fras­truc­tu­ră la ca­pa­ci­ta­te ma­xi­mă, con­si­de­rând că va avea un rol prin­ci­pal în cer­ce­tă­ri­le sa­le pri­vind schim­bă­ri­le cli­ma­ti­ce, pe ca­re le va par­cur­ge în anii ur­mă­tori.

Poa­te și cu aju­to­rul cer­ce­tă­to­ri­lor de aici, lu­mea va pu­tea păs­tra pen­tru mai mult timp splen­doa­rea al­bă a Arc­ti­cii, cu toa­tă fo­rța ei săl­ba­ti­că.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.