CONTEXT

UN URS HRĂNIT ES­TE UN URS MORT!

National Geographic Romania - - Jurnal De Fotograf - —NICOLAE TRICĂ

VALEA CERBULUI e o zo­nă ves­ti­tă de cam­ping si­tua­tă în par­tea nord-es­ti­că a ma­si­vu­lui Bu­ce­gi. Su­te de fa­mi­lii din toa­te co­lțu­ri­le ță­rii se mu­tă aici cu ru­lo­te­le în fi­e­ca­re va­ră pen­tru pa­no­ra­ma încântă­toa­re a ver­san­tu­lui pra­ho­ve­an. Pen­tru ei, pre­ze­nța urși­lor ca­re apar zi­ua în poia­nă, scor­mo­nind du­pă res­turi de ali­men­te în pu­be­le­le din zo­na de cam­ping, fa­ce par­te din ru­ti­na zil­ni­că. Iar pen­tru tu­riștii în tre­ce­re a de­venit un bun pri­lej de pos­tări pe rețe­le­le de so­cia­li­za­re. Prin­tre ei sunt unii in­co­nști­e­nți, ca­re se apro­pie ne­per­mis de mult pen­tru un sel­fie cu ur­sul. Îi aud cum se încu­ra­je­a­ză re­ci­proc, spu­nând că e un urs pri­e­te­nos, că urșii nu au ce să mă­nânce în pă­du­re și d-asta vin la pu­be­lă, că ar tre­bui să-i hră­neas­că au­to­ri­tăți­le lo­ca­le. Alții chiar ajung să arun­ce ali­men­te spre urs, spe­rând să-l atra­gă la sel­fie. În re­a­li­ta­te, ur­sul es­te un ani­mal opor­tu­nist, ca­re a învățat că poa­te să obți­nă cu ușu­ri­nță hra­nă în apro­pi­e­rea lo­ca­li­tăți­lor. Acest fe­no­men es­te efec­tul ges­ti­o­nă­rii de­zas­tru­oa­se a deșeu­ri­lor din ul­ti­mii zeci de ani în zo­ne­le cu po­pu­lații de urs brun. Pla­sa­rea pu­be­le­lor la mar­gi­nea pă­du­rii nu fa­ce de­cât să-l încu­ra­je­ze. „Ur­sul de azi e re­zul­ta­tul acți­u­ni­lor noas­tre pre­ce­den­te, e re­zul­ta­tul ga­fe­lor fă­cu­te de om în mo­men­tul în ca­re a vrut bi­ne­le ci­ne­ge­tic al aces­tui ma­re car­ni­vor”, spu­ne con­ser­vați­o­nis­tul Sil­viu Chi­riac. Prin hră­ni­rea ar­ti­fi­cia­lă, urșii învață că atunci când își de­pășesc fri­ca de oa­meni sunt re­com­pen­sați cu mânca­re. Asta poa­te con­du­ce ușor că­tre si­tuații pe­ri­cu­loa­se pen­tru urși și pen­tru oa­meni.

Am avut întot­de­au­na un ames­tec de fas­ci­nație și res­pect pen­tru urși. I-am întâlnit și fo­to­gra­fiat în pă­du­re. Dar mă de­pri­mă spec­ta­co­lul de ig­no­ra­nță și rea cre­di­nță ale oa­me­ni­lor, pus față în față cu dra­ma urși­lor aju­nși gu­noi­eri. Mă­rețul pră­dă­tor al pă­du­ri­lor din Ro­mânia a fost dis­tri­bu­it în ro­lul unui bu­fon-ce­rșe­tor. Ima­gi­nea ur­su­lui ca­re aște­ap­tă res­turi în pu­be­lă lângă oa­meni in­co­nști­e­nți și im­pa­si­bi­li mă fa­ce să mă întreb ca­re e vi­i­to­rul aces­tei spe­cii într-un me­diu din ce în ce mai an­tro­pi­zat.

Ru­lo­te­le apar cam în pe­ri­oa­da Paște­lui și ră­mân până prin oc­tom­brie. Cor­tu­ri­le nu mai sunt la mo­dă pe Valea Cerbului. Sunt și unii tu­riști ca­re stau cu lu­ni­le, dar ma­jo­ri­ta­tea își la­să ru­lo­te­le pe loc și vin când au chef.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.