Vi­no cu spe­ra­nță și aju­tă

National Geographic Romania - - Spre Viitor | Bdigezidbaetaere -

Gă­sim ori­când și ori­un­de oca­zii de a lu­cra în sluj­ba bi­ne­lui și de a naște spe­ra­nță.

Zi­ua Cu­rățe­ni­ei Nați­o­na­le, or­ga­ni­za­tă în fi­e­ca­re an în sep­tem­brie, scoa­te de sub gu­noaie lo­curi fru­moa­se din ța­ră. Anul aces­ta, Let’s

do it, Ro­ma­nia! a re­cru­tat un mi­li­on de vo­lun­tari. Pu­ne și tu umă­rul da­ta vi­i­toa­re. let­sdoi­tro­ma­nia.ro

Do­nea­ză sânge. Ro­mânia es­te pe ul­ti­me­le lo­curi la do­na­rea vo­lun­ta­ră de sânge. Nu aștep­ta să se întâmple un de­zas­tru, poți do­na ori­când află un­de și cum. si­eu­do­nez.ro

Sal­ve­a­ză co­pi­ii. Prin­tr-o do­nație sau im­pli­cându-te ca vo­lun­tar, poți ajuta ze­ci­le de mii de co­pii din Ro­mânia ca­re nu au ac­ces la edu­cație sau nu au su­fi­ci­en­tă mânca­re.

sal­va­ti­co­pi­ii.ro

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.