UN­DE AERUL CURAT E RAR

National Geographic Romania - - Spre Viitor | Infografic - TEXT: MONICA SERRANO ȘI SEAN MCNAUGHTON

POLUAREA AERIANĂ UCIDE anual șap­te mi­li­oa­ne de oa­meni. Do­uă din­tre mo­ti­ve­le prin­ci­pa­le sunt nor­me­le prea per­mi­si­ve pen­tru ga­ze­le de eșa­pa­ment și me­to­de­le tra­diți­o­na­le de gă­tit, ara­tă o ana­li­ză re­cen­tă a Or­ga­ni­zați­ei Mon­dia­le a Să­nă­tății ba­za­tă pe da­te des­pre ca­li­ta­tea ae­ru­lui din pes­te 4.300 de orașe din 108 țări.

Pes­te 90% din de­ce­se sur­vin în țări cu veni­turi re­du­se sau mo­de­ra­te, un­de mul­te fa­mi­lii gă­tesc cu căr­bu­ne și ke­ro­sen. Aces­te ma­te­ria­le eli­be­re­a­ză în aer age­nți po­lua­nți ca­re pot cau­za boli car­dia­ce, can­cer pul­mo­nar și alte pro­ble­me de să­nă­ta­te.

Si­tuația es­te agra­va­tă de înmu­lți­rea po­pu­lați­ei ur­ba­ne: în mul­te me­gao­rașe de pe pla­ne­tă, poluarea ae­ru­lui es­te de cinci ori mai in­ten­să de­cât ni­ve­lul re­co­man­dat de OMS. Dar or­ga­ni­zația ve­de sem­ne îmbu­cu­ră­toa­re în țări pre­cum India și Me­xic, ca­re lan­se­a­ză efor­turi pen­tru sur­se cu­ra­te de ener­gie și nor­me mai stric­te pen­tru ve­hi­cu­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.