PRODUSE ALBEENA DE LA AL­BI­NE

National Geographic Romania - - Pulsul Lumii -

Ga­ma de produse api­co­le ALBEENA vi­ne în spri­ji­nul tu­tu­ror ce­lor ca­re co­nști­en­ti­ze­a­ză im­por­ta­nța adop­tă­rii unui stil de viață să­nă­tos. Pro­du­se­le ALBEENA sunt 100% na­tu­ra­le și, in­clu­se echi­li­brat în di­e­ta zil­ni­că, fa­ci­li­te­a­ză bu­na fun­cți­o­na­re a or­ga­nis­mu­lui. Api­te­ra­pia, me­to­dă cu tra­diție mi­le­na­ră, aju­tă la pre­veni­rea sau vin­de­ca­rea unor afe­cți­uni, de­oa­re­ce atât mi­e­rea, cât și po­le­nul, lăp­tișo­rul de mat­că sau păs­tu­ra au o se­rie de pro­pri­e­tăți cu­ra­ti­ve. Pro­du­se­le ALBEENA – mi­e­re, si­ro­puri, să­pu­nuri, tinc­tu­ră sau bal­sam pen­tru pi­e­le – pro­vin din zo­ne ne­po­lua­te, înde­păr­ta­te de agi­tația orașe­lor.

WWW.ALBEENA.RO

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.