ARGILA DE ME­TAL - ÎN BE­NE­FI­CI­UL CO­PI­I­LOR

National Geographic Romania - - Pulsul Lumii -

La înce­pu­tul no­u­lui an șco­lar 2018-2019, într-un gest de res­pon­sa­bi­li­ta­te și so­li­da­ri­ta­te so­cia­lă, cre­a­to­rii reu­niți în ca­drul șco­lii de bi­ju­te­rii Argila de Me­tal – Art & Je­wer­ly School și or­ga­ni­zația Merci Cha­ri­ty Bo­u­ti­que or­ga­ni­ze­a­ză un eveni­ment ca­ri­ta­bil de strânge­re de fon­duri pen­tru a ve­ni în aju­to­rul co­pi­i­lor și pă­ri­nți­lor ca­re nu dis­pun de re­sur­se­le fi­nan­cia­re ne­ce­sa­re. Ba­nii strânși din li­ci­ta­rea bi­ju­te­ri­i­lor cre­a­te și do­na­te de de­sig­ne­rii ro­mâni de la Argila de Me­tal vor fi fo­lo­siți pen­tru a achi­ziți­o­na re­chi­zi­te șco­la­re și a le dis­tri­bui că­tre co­pi­ii din zo­ne ru­ra­le ale ță­rii.

WWW.ZANAMERCILUTA.RO

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.