FESTIVALUL VINULUI MOLDOVEI

National Geographic Romania - - Pulsul Lumii -

În 6 și 7 oc­tom­brie se va des­fășu­ra la Sna­gov pri­ma ediție a Fes­ti­va­lu­lui Vinului Moldovei, îmbi­nând tra­diția le­gen­da­ră a vinului și gas­tro­no­mi­ei cu spi­ri­tul in­con­fun­da­bil al mu­zi­cii din Re­pu­bli­ca Mol­do­va. 21 din­tre cei mai re­nu­miți pro­du­că­tori de vi­nuri mol­do­venești vor fi pre­ze­nți ală­turi de Zdob și Zdub, Car­la’s Dre­ams, By­ron, The Mo­no Jac­ks, Cu­i­bul, Iri­na Sârbu Band, Va­le­ria Stoi­ca, Na­dia Tro­hin și Mir­cea Ti­be­rian. Festivalul vă aște­ap­tă cu zo­ne de re­la­xa­re, se­mi­na­re des­pre vin, zo­ne de ac­ti­vi­tăți și jo­curi pen­tru co­pii. Tran­spor­tul es­te gra­tu­it pe toa­tă du­ra­ta fes­ti­va­lu­lui. De­ta­lii și bi­le­te pe si­te.

WWW.VINULMOLDOVEIFEST.RO

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.