Mi­ra­co­lul de la Vis­cri

Un mușu­roi pă­ră­sit e re­pa­rat și re­a­dus la viață cu grei­eri de­dați la școa­la va­lo­ri­lor fur­ni­cești.

National Geographic Romania - - Sumar - TEXT:CĂTĂLIN GRUIA FOTO: HELMUT IGNAT

Ca­ro­li­ne Fer­no­lend, li­de­ra co­mu­ni­tății să­sești din Vis­cri, a re­a­bi­li­tat exem­plar sa­tul is­to­ric din Tran­sil­va­nia cu po­pu­lație ma­jo­ri­tar ro­mă, iar acum con­ti­nuă să se lup­te pen­tru dez­vol­ta­rea sa du­ra­bi­lă.

La întâlni­rea sași­lor din au­gust 2018, la pic­ni­cul de du­pă tra­diți­o­na­la po­ză de grup din fața Bi­se­ri­cii Al­be din Vis­cri, Ca­ro­li­ne Fer­no­lend, di­rec­toa­re a Mi­hai Emi­nes­cu Trust (MET), ne ara­tă o fo­to­gra­fie fă­cu­tă în ace­lași loc, cu ju­mă­ta­te de ve­ac în ur­mă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.