ORASE INTELIGENTE

AAR­HUS, DANEMARCA

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

Co­pen­ha­ga aca­pa­re­a­ză ate­nția, dar Aar­hus, un oraș da­nez mai puțin cu­nos­cut, le dă că­lă­to­ri­lor în ță­ri­le nor­di­ce mul­te mo­ti­ve să se îndrep­te spre vest.

Aar­hus, aflat la apro­xi­ma­tiv

160 km de Co­pen­ha­ga, a fost de­cla­rat Ca­pi­ta­la Eu­ro­pe­a­nă a Cul­tu­rii în 2017 și, împreu­nă cu re­gi­u­nea cen­tra­lă a Da­ne­mar­cei, a pri­mit ti­tlul de Re­gi­u­nea Eu­ro­pe­a­nă a Gas­tro­no­mi­ei în 2017. Da­că îl vi­zi­tați acum, veți gă­si un oraș în tran­sfor­ma­re, re­vi­go­rat de noi­le pi­ețe, li­nii de me­trou ușor, bi­bli­o­teci fu­tu­ris­te, ho­te­luri re­de­co­ra­te și res­tau­ran­te ca­re pun preț pe va­loa­re – o alter­na­ti­vă la prețu­ri­le exor­bi­tan­te din Co­pen­ha­ga.

Dar Aar­hus își pre­gă­tește rein­ven­ta­rea de câți­va ani. În 2009 a anu­nțat că, până în 2030, in­te­nți­o­nea­ză să își neu­tra­li­ze­ze am­pren­ta de car­bon, iar până acum își res­pec­tă pla­nul. Orașul a eva­luat pes­te 70 de teh­no­lo­gii noi pen­tru a afla ca­re va avea cel mai ma­re im­pact asu­pra re­du­ce­rii emi­si­i­lor de car­bon.

Dar în pri­mul rând, pre­zin­tă o va­ri­e­ta­te de po­si­bi­li­tăți de a-i cu­noaște far­me­cul, fie el nou sau ve­chi. —Adam H. Gra­ham

O pa­sa­re­lă de sti­clă în cu­lo­ri­le cur­cu­beu­lui, la Mu­zeul ARoSart

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.