Más Gau­dí!

National Geographic Traveller Romania - - Ziua Unu -

La Pri­mul Răz­boi Mon­dial, ca­ta­la­nii bo­gați au fă­cut ave­re vânzând uni­for­me am­be­lor ta­be­re și au înce­put o cur­să a înar­mă­ri­lor pro­prie, an­ga­jând ar­hi­te­cți cos­ti­si­tori pen­tru noi lo­cu­i­nțe. Câți­va l-au ales pe Gau­dí, ca­re a cre­at ex­traor­di­na­re­le Ca­sa Ba­tlló și Ca­sa Mi­là. Fața­da sche­le­ti­că a Ca­sei Ba­tlló i-a atras în cu­rând po­re­cla de „ca­sa oa­se­lor”; ta­va­nul din su­fra­ge­rie imi­tă, se spu­ne, un sân de fe­meie. Ca­sa Mi­là se dis­tin­ge prin exte­ri­o­rul un­du­i­tor și aco­pe­rișul cu hor­nuri sculp­tu­ra­le iz­bi­toa­re. În 2017 se va des­chi­de pen­tru pu­blic una din­tre pri­me­le ca­se proi­ec­ta­te de Gau­dí, Ca­sa Vi­cens.

ZBURĂTOARE UR­BA­NE

E o plă­ce­re să mer­gi cu me­tro­ul bar­ce­lo­nez, ra­pid și ușor de fo­lo­sit, dar sub pă­mânt nu veți pu­tea ve­dea cei mai sur­prin­ză­tori lo­cu­i­tori ai orașu­lui: șap­te spe­cii de pa­pa­ga­li ca­re se simt ca acasă în par­cu­ri­le înver­zi­te ale orașu­lui.

De­ghi­za­re ar­tis­ti­că: Gau­dí a ca­mu­flat scă­ri­le și hor­nu­ri­le de pe Ca­sa Mi­là cu struc­turi sculp­tu­ra­le. Mu­zeul Nați­o­nal de Ar­tă Ca­ta­la­nă Ga­le­ri­i­le clă­di­rii cu cu­po­lă adă­pos­tesc se­co­le de ar­tă ca­ta­la­nă, de la fres­ce ro­ma­ni­ce la mo­ne­de și mo­bi­lă....

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.