DE VĂ­ZUT

SAN FRANCISCO

National Geographic Traveller Romania - - San Francisco -

Ve­deți Gol­den Ga­te din­tr-o per­spec­ti­vă no­uă din Pre­si­dio, un parc nați­o­nal de pes­te 600 ha ca­re înce­pe de la ca­pul su­dic al po­du­lui. No­ul cen­tru pen­tru vi­zi­ta­tori are hă­rți cu cei pes­te 38 km de tra­see – pre­cum cel ca­re du­ce la Ba­ker Be­a­ch, un­de la­tu­ra ves­ti­că a po­du­lui e înca­dra­tă de stânci­le ce măr­gi­nesc gol­ful.

Hit­chcock a fil­mat aici une­le sce­ne din Ver­ti­go. Pi­to­res­cul Pa­lat es­te o ro­ton­dă bo­gat împo­do­bi­tă, flan­ca­tă de co­loa­ne ca­re îmbrățișe­a­ză o la­gu­nă. Com­ple­xul, cre­at pen­tru Expo­ziția Inter­nați­o­na­lă Pa­na­ma-Pa­ci­fic din 1915, a fost re­con­stru­it în 1954 și a de­venit un loc po­pu­lar pen­tru pic­ni­curi.

Fer­ry Bu­il­ding, clă­di­rea de la ma­lul apei din es­tul orașu­lui, da­te­a­ză din 1898 și ser­vește acum ca nod de tran­zit și mall. Ma­ga­zi­ne ca Bock Pas­sa­ge și He­ath Ce­ra­mics dau o no­tă lo­ca­lă vână­to­rii de su­veni­re, iar fur­ni­zo­rii re­gi­o­na­li vând pro­du­se și mânca­re stra­da­lă proas­pe­te la trei pi­ețe săp­tă­mâna­le.

Între 1910 și 1940, prin punc­tul de imi­grație de aici au tre­cut un mi­li­on de oa­meni, ce­ea ce i-a atras ti­tlul de „Insu­la Ellis a Ves­tu­lui”. Azi, vi­zi­ta­to­rii tra­ver­se­a­ză Gol­ful cu fe­ri­bo­tul ca să me­ar­gă cu bi­ci­cle­ta, să fa­că dru­meții și să mă­nânce la pic­nic în Sta­te Park, cu ve­deri pa­no­ra­mi­ce spre Bay Area.

Pa­la­tul Arte­lor Fru­moa­se, atra­cție a dis­tric­tu­lui Ma­ri­na.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.