Tram­vai­e­le din Li­sa­bo­na

National Geographic Traveller Romania - - Lisabona - Text și fo­to: So­rin Ghen­cea

Stră­du­ţe­le sa­le în pan­te sunt ur­ca­te pi­ep­tiș de ve­chi tram­vaie – em­ble­ma tu­ris­ti­că a orașu­lui. Și o să vă mi­nu­na­ţi cum de reușesc, iar atunci când trec, nu de pu­ţi­ne ori tre­bu­ie să vă li­pi­ţi de pe­re­te, atât de îngus­te sunt stră­zi­le în anu­mi­te zo­ne… Re­ţe­aua de tram­vaie ve­chi, cu fe­res­tre cu ra­mă din lemn și fă­ră ge­a­muri, une­le din­tre ele având pes­te 70 de ani și ca­re, aproa­pe la ori­ce oră din zi sunt aglo­me­ra­te – în cea mai ma­re par­te cu tu­riști − es­te pro­ba­bil cea mai ma­re atrac­ţie a orașu­lui.

În ori­ce altă par­te a lu­mii, aces­te tram­vaie se pot ve­dea doar la mu­zeu. Aici vă plim­ba­ţi cu ele. Exis­tă și va­rian­ta spe­cia­lă pen­tru tu­riști – aces­tea ne­fi­ind așa aglo­me­ra­te.

Re­ţe­aua is­to­ri­că de tram­vaie es­te com­ple­ta­tă cu lif­tul San­ta Jus­ta, o frumoasă con­struc­ţie me­ta­li­că ce fa­ce le­gă­tu­ra între par­tea de jos și cea de sus a orașu­lui și cu încă trei „fu­ni­cu­la­re” – Bi­ca, La­vra și Glo­ria – în fapt, tot un fel de tram­vaie ve­chi, dar ca­re ur­că niște stră­zi cu o pan­tă foar­te ma­re, fi­ind tra­se de un ca­blu. Tran­spor­tul nu e toc­mai ief­tin da­că lua­ţi bi­le­te­le di­rect de la vat­man, însă de la chi­oșc sau cu abo­na­ment, pre­ţul e sim­ţi­tor mai mic.

Dar Li­sa­bo­na es­te un oraș ca­re me­ri­tă din plin și să fie luat la pi­ci­or – și nu nea­pă­rat cu har­tă. În afa­ra zo­ne­lor tu­ris­ti­ce cla­si­ce, cum ar fi Praça do Co­mércio sau Ros­sio, es­te o ex­pe­ri­en­ţă ab­so­lut încântă­toa­re să vă ră­tă­ci­ţi prin la­bi­rin­tul de stră­du­ţe din car­ti­e­re pre­cum Bair­ro Alto – Car­ti­e­rul de Sus, sau prin Alfa­ma – ale că­rui ori­gini mau­re se văd și azi.

Aten­ţie însă că orașul are mul­te pan­te (es­te con­stru­it pe nu mai pu­ţin de șap­te co­li­ne), deci e ab­so­lut ne­ce­sa­ră încăl­ţă­min­te co­mo­dă.

Tram­vai­e­le, clă­di­ri­le ve­chi, spec­ta­co­lul stră­zii, ames­te­cul ra­sial și cul­tu­ral is­to­ric, ca­re vă du­ce cu gândul la Afri­ca ori Bra­zi­lia, toa­te fac din Li­sa­bo­na un oraș ca­re vă înde­am­nă să stați cât mai mult cu apa­ra­tul de fo­to­gra­fiat la ochi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.