Fe­ri­ciți până la adânci bă­trâneți

National Geographic Traveller Romania - - Locuri Iubite: Londra - Text: Sa­man­tha Brown

Acum, când toți ochii au pri­vit spre Anglia cu oca­zia nu­nții de pe 19 mai a pri­nțu­lui Har­ry și a lui Me­ghan Mar­kle, ca­pi­ta­la bri­ta­ni­că ara­tă că a ră­mas un loc un­de bas­me­le se ade­ve­resc.

Lon­dra, lo­cul mul­tor po­vești îndră­gi­te pen­tru co­pii, a fost unul din­tre pri­me­le lo­curi pe ca­re le-am des­co­pe­rit din­co­lo de lu­mea co­pi­lă­ri­ei me­le. Le ado­ram pe Ma­ry Pop­pins, dă­da­ca per­fec­tă, și pe Wen­dy din Pe­ter Pan. Dar cel mai drag îmi era ur­su­lețul Pad­din­gton. În car­te, ca și în film, ana­li­zam cap­ti­va­tă sce­ne­le: ma­ga­zi­ne­le, cos­tu­me­le, ac­cen­te­le. Când am vi­zi­tat pri­ma oa­ră Lon­dra, la 20 de ani și ce­va, m-am întâlnit cu căl­du­ra și nos­tal­gia din po­vești.

Sfa­tul meu es­te să ră­tă­ciți prin acest oraș ma­gic du­pă pof­ta ini­mii. Luați fi­e­ca­re car­ti­er ca pe un basm, ci­tiți fi­e­ca­re stra­dă ca pe o pa­gi­nă. Și nu ui­tați, da­că ve­deți un urs cu par­de­siu al­bas­tru și pă­lă­rie roșie, aveți gri­jă de el, vă rog.

Emi­si­u­nea Sa­man­thei Brown, Pla­ces to Lo­ve, es­te di­fu­za­tă de PBS. sa­man­tha­brown.com

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.