AVEN­TURI ÎN PĂDUREA CRAIULUI

Fe­ri­ci­re de­pli­nă

National Geographic Traveller Romania - - Aventuri În Pădurea Craiului -

Lap­te­le are „pul­pă”? au între­bat co­pi­ii di­mi­neața, du­pă ce s-au ri­di­cat din pa­tul lor cu sal­tea de paie și au apă­rut ci­u­fu­liți în bu­că­tă­ria de va­ră, afla­tă în cur­te. Cres­cuți la oraș, ha­bar nu ave­au ce e bun și nici nu știau că se spu­ne cai­mac sau smântână. Ba mai mult, s-au bu­cu­rat când i-am asi­gu­rat că nu, nu mai are cai­mac. Ne cer­ta­se­răm pe el noi, pă­ri­nții, cei ca­re știam ce înse­am­nă și tânje­am du­pă gus­tul ade­vă­rat al ali­men­te­lor de la ța­ră. Pri­mul gând, atunci când am so­sit la Ca­sa Ța­ra Bei­ușu­lui din Dră­go­teni, ju­dețul Bi­hor, a fost să cum­pă­răm de la o ve­ci­nă lap­te, brânză, slă­ni­nuță și ouă. Un fes­tin pe cin­ste ca­re abu­rea acum pe ma­să, în di­mi­neața încă ră­co­roa­să. Ave­am ne­voie de ener­gie bună.

1. PEȘTERA MEZIAD, PEȘTERA FARCU Fru­mu­seți sub­ter­na­ne

O zi pe­tre­cu­tă în Pădurea Craiului fă­ră să vi­zi­tăm o pește­ră ar fi fost o zi iro­si­tă. Nu pen­tru că la su­pra­față n-am fi avut de ales între mul­te dru­meții și tra­see cul­tu­ra­le sau prin na­tu­ră, ci pen­tru că Pădurea Craiului es­te cu ade­vă­rat uni­că prin numărul și fru­mu­sețea spați­i­lor sa­le sub­te­ra­ne.

Pe lângă pește­ri­le ame­na­ja­te, cu­nos­cu­te de­ja că­lă­to­ri­lor – Meziad, Peștera cu cris­ta­le din mi­na Farcu, Ungu­ru

Ma­re sau Va­du Crișu­lui –, des­ti­nația se mai lau­dă cu pri­ma re­ţea de peșteri spe­o­tu­ris­ti­ce din Ro­mânia ca­re pot fi vi­zi­ta­te de că­tre ori­ci­ne și la ori­ce vârstă, cu echi­pa­men­tul spe­cia­li­zat de si­gu­ra­nță pus la dis­po­ziție de or­ga­ni­za­tori și în com­pa­nia unor ghi­zi ex­pe­ri­men­tați și spe­cia­li­zați.

Pe de altă par­te, Meziad, prin spați­i­le sa­le am­ple, cu lar­gi bu­le­var­de sub­te­ra­ne și cu­po­le ca de ca­te­dra­le, ne-a im­pre­si­o­nat prin di­men­si­uni și ne-a dat o le­cție des­pre re­li­e­ful car­stic, spe­ci­fic zo­nei. Peștera cu cris­ta­le din mi­na Farcu es­te mult mai mi­că și sin­gu­ra din Ro­mânia în ca­re că­lă­to­rii obișnu­iți, echi­pați doar cu o cas­că de pro­te­cție, pot ad­mi­ra de­li­ca­te­le cris­ta­le de cal­ci­te, bi­ju­te­rii ca­re nu­mai aco­lo, sub pă­mânt, își gă­sesc ade­vă­ra­ta stră­lu­ci­re. Cât te afli în pește­ră ai sen­zația că, prin­tr-un mi­ra­col, ai pă­truns într-o ge­o­dă.

Pri­ve­liște de toam­nă spre Chei­le La­zuri, din punc­tul de bel­ve­de­re Sta­nu Cârnu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.