SA­FARI AFRI­CAN

National Geographic Traveller Romania - - Safari African -

Ce ima­gini vă vin în min­te când au­zi­ţi „sa­fari afri­can”? O noap­te cu lu­nă în sa­va­nă, atât de aproa­pe de un leu, încât îi sim­ţi­ţi ră­ge­tul cum vă vi­bre­a­ză în pi­ept? Mul­ţi că­lă­tori își ima­gi­nea­ză ta­be­re cu cor­turi, me­se ra­fi­na­te sub un bao­bab, plim­bări cu mași­na prin sa­va­na au­rie, în cău­ta­re de ani­ma­le de ad­mi­rat, și un pa­har la sfârși­tul zi­lei. Dar sa­fa­ri­u­ri­le pot însem­na și mașini închi­ria­te fă­ră ghid, plim­bări pe jos pe ur­ma ani­ma­le­lor și pes­cu­it la mus­că. Sa­fa­ri­u­ri­le pot fi la fel de va­ria­te ca însuși con­ti­nen­tul afri­can.

O ten­din­ţă re­cen­tă: ex­pe­di­ţii în ca­re vi­zi­ta­to­rii par­ti­ci­pă la lup­ta pen­tru sal­va­rea spe­ci­i­lor săl­ba­ti­ce ame­nin­ţa­te cu dis­pa­ri­ţia. Tu­riștii con­tri­bu­ie aju­tând echi­pe­le pen­tru con­ser­va­rea ri­no­ce­ri­lor sau a lei­lor în Afri­ca de Sud, sau înso­ţin­du-i pe cer­ce­tă­to­rii ca­re lu­cre­a­ză la un proi­ect de aco­mo­da­re a cim­pan­zei­lor cu pre­zen­ţa omu­lui în Par­cul Na­ţi­o­nal Ki­ba­le din Ugan­da.

Ori­un­de mer­ge­ţi și ori­ce tip de sa­fari ale­ge­ţi, pla­ni­fi­ca­rea e esen­ţia­lă. Oda­tă ce v-aţi fă­cut o lis­tă de op­ţi­uni, in­for­ma­ţi-vă des­pre pe­ri­oa­da ide­a­lă de vi­zi­ta­re. Va­ra su­da­fri­ca­nă (de­cem­brie-fe­brua­rie), de exem­plu, es­te se­zo­nul pre­fe­rat pen­tru sa­fari în zo­nă. Ve­ţi ve­dea ani­ma­le săl­ba­ti­ce și da­că mer­ge­ţi în Afri­ca de Sud iar­na (iu­nie-au­gust), dar lua­ţi-vă ge­a­ca, fi­in­dcă poa­te fi frig, mai ales înain­te de ră­să­rit.

Afri­ca de Sud

PAR­CUL NAȚI­O­NAL KRUGER Cea mai ma­re re­zer­vație de fau­nă din Afri­ca de Sud es­te o ba­ză de por­ni­re per­fec­tă pen­tru sa­fa­ri­uri fă­ră ghid. Pu­teți sta într-una din ta­be­re­le împrej­mu­i­te din parc, de exem­plu

Cro­co­di­le Brid­ge Rest Camp, de pe ma­lul nor­dic al râu­lui Cro­co­di­le. Ple­cați de­vre­me în expediție în zo­na So­ut­hern Cir­cle, ce­le­bră pen­tru fa­mi­li­i­le de lei con­cu­ren­te și tac­ti­ci­le lor de vână­toa­re di­ver­se. Nu ra­tați lo­cul de scăl­dat al hi­po­po­ta­mi­lor din apro­pi­e­re, dar aveți gri­jă să ră­mâneți în mași­nă când sun­teți în afa­ra ta­be­rei. kru­ger­park.co.za

HAZYVIEW

Poar­ta sud-es­ti­că a Par­cu­lui Kruger, Hazyview, e o des­ti­nație fa­mi­lia­lă pen­tru sa­fa­ri­uri că­la­re, ti­ro­li­e­ne, golf și pes­cu­it de păs­trăv. Ca­zați-vă într-un com­plex tu­ris­tic, de exem­plu Hip­po

Hol­low Co­un­try Esta­te, și ple­cați cu mași­na în Kruger înain­te de ră­să­rit să ve­deți lei și ri­no­ceri-al­bi. Fa­ceți o pau­ză de prânz în orășe­lul Sku­ku­za. ha­zy­vi­e­win­fo.co.za

REZERVAȚIA NA­TU­RA­LĂ PRIVATĂ TIMBAVATI

Te­re­nul ac­ci­den­tat din Timbavati e una din re­zer­vați­i­le na­tu­ra­le pri­va­te ca­re com­pun zo­na ex­tin­să Kruger. Oas­peții pot ale­ge între opt com­ple­xe tu­ris­ti­ce. Bun­ga­lo­u­ri­le se­lec­te de la Sim­ba­va­ti Sa­fari Lod­ges (zo­nă neîmprej­mu­i­tă), de exem­plu, sunt per­fec­te pen­tru fa­mi­lii. Tre­ziți-vă de­vre­me ca să ple­cați în cău­ta­re de ani­ma­le cu mași­na – poa­te veți ve­dea câini săl­ba­tici afri­cani. Pe la ju­mă­ta­tea di­mi­neții, co­pi­ii pot mer­ge cu un ghid într-o vână­toa­re de co­mori în săl­bă­ti­cie. sim­ba­va­ti.com

REZERVAȚIA NA­TU­RA­LĂ PRIVATĂ GROOTBOS

Ani­ma­le­le nu sunt sin­gu­ra atra­cție din sa­fa­ri­uri. În re­gi­u­nea sud-afri­ca­nă Wes­tern Ca­pe, flo­ri­le săl­ba­ti­ce sunt ve­de­te­le. Ce­le două com­ple­xuri tu­ris­ti­ce din Grootbos se află în cea mai mi­că din ce­le șa­se re­gi­uni flo­ra­le de pe glob, un­de cresc cir­ca 800 de spe­cii de plan­te. Aveți șan­se să ve­deți re­chini și ba­le­ne su­di­ce de pe ve­ran­da bun­ga­lo­u­lui. nat­ge­o­lod­ges.com/ex­plo­re

Swa­zi­land

PAR­CUL NAȚI­O­NAL HLANE ROYAL Mer­geți în Swa­zi­land, ța­ră fă­ră ieși­re la ma­re, din­tre Afri­ca de Sud și Mo­zam­bic, pen­tru a ve­dea ri­no­ce­rii din Hlane, pro­te­jați cu mari efor­turi, și ma­ra­bu. Ca­zați-vă la unul din ce­le două com­ple­xuri din parc, Ndlo­vu

Camp sau Bhu­be­si, și bu­cu­rați-vă de plim­bări cu mași­na fă­ră ghid pe dru­mu­ri­le si­gu­re ca­re stră­bat te­re­nul plat al par­cu­lui, în cău­ta­re de ani­ma­le. Pu­teți ve­dea lei, hi­e­ne, gi­ra­fe și vul­turi hoi­tari. Fa­ceți un pic­nic la lo­cul de adă­pat Ma­hlin­dza. big­ga­me­par­ks.org/ pro­per­ti­es/hlane-royal-na­ti­o­nal-park-1

Bot­swa­na

REZERVAȚIA FAU­NEI CENTRAL KALAHARI În ace­as­tă re­zer­vație din cen­trul Bot­swa­nei trăi­esc lei de Kalahari, cu coa­ma nea­gră. Puțin mai la nord de te­ri­to­ri­ul ei, vă pu­teți ca­za la

De­cep­ti­on Val­ley Lod­ge, un­de veți ve­dea ori­zon­tul aprins de apu­suri ma­gi­ce de pe ve­ran­da bun­ga­lo­u­lui. dvl.co.za

PAR­CUL NAȚI­O­NAL CHOBE

La nord de Rezervația Fau­nei Central Kalahari, Par­cul Nați­o­nal Chobe adă­pos­tește una din ce­le mai mari po­pu­lații de ele­fa­nți afri­cani. Iar

Chobe Ga­me Lod­ge se lau­dă cu sin­gu­ra echi­pă de ghi­zi de sa­fari afri­cani com­pu­să ex­clu­siv din fe­mei. cho­be­ga­me­lod­ge.com

Zim­bab­we

PAR­CUL NAȚI­O­NAL HWANGE Ur­cați în tre­nu­lețul Elep­hant Express și vi­zi­tați Zo­na Fo­res­ti­e­ră Nga­mo și Par­cul Nați­o­nal Hwange, cu­nos­cut pen­tru pa­chi­der­me și ce­le pes­te 400 de spe­cii de pă­sări. Ru­ta fe­ro­via­ră de două ore es­te ușor ac­ce­si­bi­lă de la Bo­mani Ten­ted Lod­ge sau Ca­mel­thorn Lod­ge, ale ope­ra­to­ru­lui Imve­lo Sa­fari Lod­ges. Încer­cați as­cun­ză­toa­rea de ob­ser­vație sub­te­ra­nă de la adă­pă­toa­rea Stof­fie’s Pan, din apro­pi­e­re. La nord de Hwange, ajun­geți în pa­tru ore cu mași­na sau o oră cu avi­o­nul la im­pu­nă­toa­rea Cas­ca­dă Vic­to­ria, o mi­nu­ne na­tu­ra­lă tu­nă­toa­re pe ca­re o veți au­zi cu mult înain­te să o ve­deți. im­ve­lo­sa­fa­ri­lod­ges.com

km

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.