Ini­mă de vi­nil

National Geographic Traveller Romania - - Tokyo -

Am obo­sit, dar nu vre­au la cul­ca­re, așa că iau un ta­xi spre car­ti­e­rul Ebi­su. Sub alter­nan­ţa lu­mi­ni­lor stra­da­le, mă gândesc la ro­ma­nul lui Ha­ru­ki Mu­ra­ka­mi În noap­te și la un pa­saj ex­ce­lent des­pre Tokyo noaptea: „Tim­pul se de­pla­se­a­ză în fe­lul lui în toi­ul nop­ţii. Nu i te po­ţi opu­ne.” Vi­zi­tez un alt­fel de altar, Bar Mar­tha, unul din mul­ţi­mea de ba­ruri cu dis­curi de vi­nil apă­ru­te în Tokyo. E ușor de ra­tat: un pe­re­te ne­mar­cat din bol­ţari și fir­ma BAR sunt sin­gu­re­le sem­ne că aici s-ar întâmpla ce­va. Dar înăun­tru gă­sești mii de dis­curi or­do­na­te pe raf­turi și un DJ cool ca­re lu­cre­a­ză la un sis­tem ste­reo se­ri­os. Fă­ră fo­to­gra­fii, fă­ră de­di­ca­ţii. Și fă­ră gri­ji. Nu­mai whis­key ja­po­nez de cea mai bună ca­li­ta­te și Joni Mit­chell ca­re îmi amin­tește că, da, „Ca­li­for­nia, I’m co­ming ho­me”. Vin aca­să, Ca­li­for­nia. Nu po­ţi eva­da din via­ţa de zi cu zi la nes­fârșit.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.