Că­lă­to­rii cu cap: Dubrovnik

National Geographic Traveller Romania - - Soare Mare Savoare -

UN­DE STĂM

Ho­tel Bel­le­vue

Des­ti­nația de cinci stele de pe stânci­le ca­re se îna­lță pes­te Adria­ti­ca se află la doar 15 mi­nu­te de mers pe jos de cen­trul ve­chi al Du­brov­ni­ku­lui. Oas­peții înfo­me­tați nu tre­bu­ie să me­ar­gă prea de­par­te; res­tau­ran­tul ho­te­lu­lui, Va­por, ser­vește pește proas­păt prins și fe­luri dal­ma­te se­lec­te. adria­ti­clu­xu­ry­ho­tels.com

Ho­tel One Su­i­te

O pro­pri­e­ta­te no­uă, com­pu­să nu­mai din apar­ta­men­te cu unul sau două dor­mi­toa­re, afla­tă în orașul Žu­pa, la cir­ca opt ki­lo­me­tri sud de Dubrovnik; in­te­ri­oa­re­le sti­la­te re­pre­zin­tă o ex­ce­len­tă ba­ză de por­ni­re pen­tru ex­plo­ra­rea văii Ko­na­vle. Res­tau­ran­tul de eli­tă al ho­te­lu­lui, Lo­kal, gă­tește fe­luri dal­ma­te cu in­gre­di­en­te de la fer­me­le din zo­nă. one­su­i­te­ho­tel.com

Vil­la Va­ti­kan

Clă­di­rea de pia­tră ve­che de 200 de ani, din fer­me­că­to­rul orășel Trpanj de pe ma­lul mă­rii, a apa­rți­nut odi­ni­oa­ră unui pre­ot (de un­de și nu­me­le) și es­te ope­ra­tă de Len­ka și Joe Ra­guž, ca­re le pre­gă­tesc oas­peți­lor une­le din­tre ce­le mai gus­toa­se me­se de pe ma­lul croat al Adria­ti­cii. +385-91-909-8027

CE SĂ NU RATĂM

Zi­du­ri­le orașu­lui

For­ti­fi­cați­i­le me­di­e­va­le din ju­rul Du­brov­ni­ku­lui sunt printre ce­le mai bi­ne păs­tra­te din Eu­ro­pa. Au o lun­gi­me de apro­xi­ma­tiv doi ki­lo­me­tri, se îna­lță pe alo­curi până la 25 m și au o gro­si­me de până la șa­se me­tri. Bi­le­te­le de vi­zi­ta­re a zi­du­ri­lor sunt va­la­bi­le și pen­tru for­tă­re­ața Sf. Lau­re­nțiu, ca­re le va fi fa­mi­lia­ră fa­ni­lor se­ria­lu­lui Urze­a­la tro­nu­ri­lor.

Fes­ti­va­lul Ve­rii din Dubrovnik

A 69-a ediție a aces­tei săr­bă­tori anua­le, or­ga­ni­za­tă anul aces­ta între 10 iu­lie și 25 au­gust, are un pro­gram spec­ta­cu­los, cu mu­zi­că, ope­ră, te­a­tru și dans. Eveni­men­te­le se des­fășoa­ră în de­co­ruri is­to­ri­ce din cen­trul ve­chi al orașu­lui. Printre ar­tiștii de re­nu­me mon­dial ca­re au par­ti­ci­pat la fes­ti­val se nu­mă­ră tru­pa te­a­tru­lui lon­do­nez The

Old Vic și Orches­tra Sim­fo­ni­că din Cin­cin­na­ti. dubrovnik-fes­ti­val.hr

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.