Întâlniri ar­tis­ti­ce

National Geographic Traveller Romania - - Excursie Toscana -

Într-un co­lț li­niștit al re­gi­u­nii Chian­ti Clas­si­co se îna­lță

Castello di Ama, ca­re atra­ge ate­nția prin vi­nu­ri­le roșii de ca­li­ta­te. De 20 de ani, pro­pri­e­ta­rii do­me­ni­u­lui vi­ni­col au in­vi­tat ar­tiști, printre ca­re Anish Ka­poor și Lo­u­i­se Bo­ur­ge­ois, să cre­e­ze in­sta­lații pen­tru piv­niță și do­me­niu, de­venit mu­zeu în aer li­ber. Une­le pi­e­se ies în evi­de­nță ime­diat, ca te­les­co­pul prin ca­re pu­teți cer­ce­ta împre­ju­ri­mi­le, dar ca să le ve­deți pe toa­te tre­bu­ie să vă înscri­eți la un tur ghi­dat cu de­gus­ta­re. Bu­că­tă­ria de la Il Ris­to­ro

di Ama fo­lo­sește le­gu­me cres­cu­te pe pro­pri­e­ta­te; de­lec­tați-vă cu pap­pa al po­mo­do­ro (su­pă de roșii cu pâi­ne) și alte spe­cia­li­tăți lo­ca­le înain­te să vă re­tra­geți într-unul din apar­ta­men­te­le lu­xoa­se din vi­lă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.