Un sat exem­plar

National Geographic Traveller Romania - - Excursie Toscana -

Une­le orașe ita­li­e­nești sunt cri­ti­ca­te de­oa­re­ce au fost nă­pă­di­te de tu­riști. Dar toc­mai aces­ta es­te far­me­cul lui Il Borro, do­me­ni­ul de 700 de hec­ta­re al fa­mi­li­ei Fer­ra­ga­mo, ca­re cu­prin­de și un sat me­di­e­val atent res­tau­rat. Acum, stră­zi­le pi­e­tru­i­te duc la lo­curi de ca­za­re de cinci stele – cu ac­ce­so­rii ca șe­mi­neuri și gră­dini pri­va­te – și la câte­va ma­ga­zi­ne ar­ti­za­na­le, din ca­re ma­jo­ri­ta­tea su­sțin și ate­li­e­re meșteșu­gă­rești. Pă­ri­nții își pot tri­mi­te co­pi­ii la cur­suri de pic­tu­ră, în timp ce ei proi­ec­te­a­ză și cre­e­a­ză tot fe­lul de bi­ju­te­rii. Alte ac­ti­vi­tăți de pe do­me­niu sunt tu­rul de pre­zen­ta­re a vi­nu­ri­lor Il Borro (din­tre ca­re cinci or­ga­ni­ce), gol­ful și echi­tația. La un preț mai ac­ce­si­bil, pu­teți re­zer­va un apar­ta­ment la o fer­mă din afa­ra sa­tu­lui.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.