Ce-i mai bun în BA

Un car­ti­er ex­cen­tric, mo­dă hip, ope­re de ar­tă ne­con­venți­o­na­le și re­la­xa­re în na­tu­ră.

National Geographic Traveller Romania - - Ce Vedem Buenos Aires -

Explo­ra­tori ur­bani

1În car­ti­e­rul Vil­la Cres­po, opriți-vă la JT, un ma­ga­zin-ate­li­er ae­ri­sit, cu hai­ne cre­a­te de de­sig­ne­rul Jes­si­ca Tros­man ca­re cre­e­a­ză mo­dă con­cep­tua­lă și, în ace­lași timp, amu­zan­tă. Apoi, in­trați la

Yei­te pen­tru tar­te­le cu ou, su­pe și un dul­ce de le­che „vul­ca­nic”. Ca­fé

San Ber­nar­do s-a des­chis în 1912, dar es­te foar­te mo­der­nă, cu me­se de ping-pong și hal­be de be­re lo­ca­lă Qu­il­mes. Se­a­ra târziu, dis­cre­tul Bar 878 es­te tot nu­mai lu­mi­nă di­fu­ză, whis­key-uri fi­ne și coc­ktai­luri in­ven­ti­ve.

Vână­tori de stil

2De­sig­ne­rii in­de­pen­de­nți cre­e­a­ză o mo­dă in­spi­ra­tă din cul­tu­ra ar­gen­ti­nia­nă. Trei su­rori au des­chis Las Ca­bre­ra, o no­uă mar­că de ge­nți din pi­e­le moa­le de ca­pră și de va­că, un oma­giu adus sti­lu­lui de viață gau­cho (cow­boy) din pam­pa­sul ar­gen­ti­nian. În car­ti­e­rul Pa­ler­mo veți gă­si vi­tri­na stu­di­o­u­lui Ni­mes, un­de ge­nți­le de umăr și por­to­fe­le­le șic din pi­e­le sunt lu­cra­te ma­nual. La

Acen­to de Au­tor veți gă­si încă­lță­min­te (nu ra­tați pan­to­fii din dan­te­lă ner­dchic), ge­nți și hai­ne de in, toa­te ar­ti­za­na­le.

Ama­tori de ar­tă

3Pa­tio del Li­ceo, un la­bi­rint de ga­le­rii și ma­ga­zi­ne cu hai­ne vin­ta­ge, agen­de ar­ti­za­na­le și nu nu­mai, fun­cți­o­nea­ză și ca sce­nă de stand-up, la etaj, și de con­cer­te cu DJ, în cur­tea înver­zi­tă. Usi­na

del Arte, o fos­tă cen­tra­lă elec­tri­că as­cun­să într-o clă­di­re in­spi­ra­tă din Re­naște­rea ita­lia­nă, a de­venit spațiu pen­tru spec­ta­co­le de te­a­tru, con­cer­te și ex­po­ziții. În La Bo­ca, pe ma­lul apei, ga­le­ria de ar­tă

Isla Flo­tan­te adă­pos­tește spec­ta­co­le ale ti­ne­ri­lor ar­tiști lo­ca­li, ca apre­cia­tul Va­len­tín De­mar­co.

Iu­bi­tori de na­tu­ră

4Bue­nos Ai­res are și nu­me­roa­se spații ver­zi. La Re­ser­va Eco­lógi­ca Cos­ta­ne­ra

Sur, o re­zer­vație na­tu­ra­lă pe ma­lul Río de la Pla­ta, pu­teți închi­ria bi­ci­cle­te și par­ti­ci­pa la tu­ruri gra­tu­i­te de ob­ser­va­re a pă­să­ri­lor. Că­ră­ri­le, la­cu­ri­le și pa­jiști­le din Bos­ques de Pa­ler­mo

(nu­mit și Par­que Tres de Fe­bre­ro) aco­pe­ră cir­ca 400 de hec­ta­re și atrag vi­zi­ta­tori de tot fe­lul, de la stă­pâni de câini la ama­tori de bi­ci­cle­te și ro­le. La pas, vă pu­teți bu­cu­ra de alei­le pei­sa­ju­lui cu stânci și pârâiașe din Jar­dín Ja­po­nés.

Ma­ga­zi­nul JT, că­min al mo­dei. Stânga: o fres­că învi­o­re­a­ză o stra­dă din BA.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.