CE­LE MAI BUNE 21 DE HO­TE­LURI EM­BLE­MA­TI­CE

National Geographic Traveller Romania - - Cele Mai Bune -

Au­chte­rar­der

Gle­nea­gles (●): La acest „grand ho­tel” încon­ju­rat de un pei­saj mai­es­tu­os, pu­teți ale­ge gol­ful, vână­toa­rea cu șoi­mi sau pes­cu­i­tul, apoi vă pu­teți re­că­pă­ta pu­te­ri­le în res­tau­ran­tul cu do­uă ste­le Mi­che­lin. Bun venit în cel mai bun loc de eva­da­re din Scoția.

Cus­co

Inka­ter­ra La Ca­so­na (●): Fos­ta reșe­di­nță a lui Si­món Bo­lívar, un co­nac din se­co­lul al XVI-lea din cen­trul is­to­ric, a fost in­clu­să pe lis­ta NG a Pen­si­u­ni­lor Uni­ce ale Lu­mii, mu­lțu­mi­tă gas­tro­no­mi­ei cu in­flue­nțe pe­ru­vi­e­ne și a spa-ului de lux.

Flo­re­nța

Ho­tel Lun­gar­no (●): Flo­re­nța atra­ge o mu­lți­me de vi­zi­ta­tori. Pro­pri­e­ta­tea re­cent re­des­chi­să de pe Arno se ri­di­că la înă­lți­mea ori­că­rui vis flo­ren­tin – și asi­gu­ră un li­man de li­niște în orașul agi­tat. Da­că aveți co­pi­ii cu voi, re­zer­vați una din­tre noi­le ca­me­re fa­mi­lia­le și bu­cu­rați-vă de un mic de­jun al­fres­co cu ve­de­re la Arno, apoi mer­geți să-l ve­deți pe Da­vid al lui Mi­che­lan­ge­lo și să cău­tați cel mai bun ge­la­to din oraș. Ho­te­lul, deți­nut de fa­mi­lia Fer­ra­ga­mo, ce­le­bră în mo­dă, are și el o co­le­cție de ar­tă in­cre­di­bi­lă. Prin­tre ce­le pes­te 400 de pi­e­se se nu­mă­ră ope­re de Pa­blo Pi­cas­so, Je­an Coc­te­au și Ma­rio Si­roni.

Ie­ru­sa­lim

The Ame­ri­can Co­lo­ny

Ho­tel (●): Ace­as­tă oa­ză într-o zo­nă ade­sea mă­ci­na­tă de con­flic­te e un loc de întâlni­re cu ve­chi­me pen­tru jur­na­liști, spi­oni și po­li­ti­ci­eni. Se spu­ne că Ba­rul de Va­ră în aer li­ber e pen­tru op­ti­miști, iar Ba­rul din Piv­niță – pen­tru re­a­liști.

La­ke Pla­cid

La­ke Pla­cid Lod­ge (●): Des­ti­nația li­niști­tă din sta­tul New York este gândi­tă pen­tru re­la­xa­re și so­cia­li­za­re, și înăun­tru, și afa­ră. Prin­tre atra­cții: ru­te de dru­meție, ac­ti­vi­tăți pe lac și pis­te de schi, pe lângă si­tu­ri­le Jo­cu­ri­lor Olim­pi­ce din 1932 și 1980.

Lau­san­ne

Be­au-Ri­va­ge Pa­la­ce (●): Cu fața­da im­pre­si­o­nan­tă și in­te­ri­oa­re­le is­to­ri­ce, acest ho­tel de pe ma­lul La­cu­lui Ge­ne­va din Elveția ofe­ră un bu­fet abun­dent la mi­cul de­jun și o sa­lă de me­se eli­tis­tă, cre­a­tă de ce­le­bra res­tau­ra­toa­re fran­ce­ză Anne-Sop­hie Pic.

Lon­dra

Brown’s Ho­tel (●): Brown’s, ca­re ocu­pă din 1837 o adre­să se­lec­tă din zo­na May­fair, este unul din­tre fac­to­rii de­fi­ni­to­rii ai os­pi­ta­li­tății lon­do­ne­ze. Prin­tre oas­peții săi ce­le­bri s-au nu­mă­rat Ale­xan­der Gra­ham Bell, Ru­dyard Ki­pling și Agat­ha Chris­tie. Acum este o des­ti­nație pen­tru că­lă­tori în cău­ta­re de apar­ta­men­te cu ra­fi­na­ment. Ce­le­brul ce­ai de du­pă-amia­ză este pre­zi­dat de un so­me­li­er al ce­ai­u­lui, iar Do­no­van

Bar îl oma­gia­ză pe fo­to­gra­ful bri­ta­nic Te­ren­ce Do­no­van cu 50 de ima­gini ale sa­le în alb-ne­gru. Ho­te­lul poa­te fa­ci­li­ta și ser­vi­ci­i­le croi­to­ri­lor și sti­liști­lor de mo­dă de pe Sa­vi­le Row.

Mel­bo­ur­ne

Man­si­on Ho­tel & Spa at

Wer­ri­bee Park (●): Când pui un co­nac de la 1870 pe un do­me­niu cu 4 ha de gră­dini en­gle­zești, re­zul­ta­tul e un cla­sic ga­ran­tat. Cu o pis­ci­nă spor­ti­vă aco­pe­ri­tă și o piv­niță de vi­nuri, ho­te­lul e acla­mat pen­tru sen­zația de izo­la­re.

Mum­bai

The Taj Ma­hal Pa­la­ce (●): Do­mul său in­con­fun­da­bil îndru­mă va­se­le spre por­tul orașu­lui încă din 1903. Nu ra­tați ce­ai­ul de du­pă-amia­ză la Sea Lo­un­ge și nici He­ri­ta­ge Walk, un tur ghi­dat de un is­to­ric prin pro­pri­e­ta­tea cu 550 de ca­me­re.

München

Ho­tel Baye­ris­cher Hof (●): Acest fost pa­lat ba­va­rez ilus­tre­a­ză acum la­tu­ra mo­der­nă a orașu­lui, du­pă o re­no­va­re ca­re i-a adău­gat o ari­pă proi­ec­ta­tă de Axel Ver­voor­dt, cu 28 de ca­me­re și un apar­ta­ment de lux.

New York Ci­ty

The Lo­well (●): Mi­cha­el S. Smith, ca­re a de­co­rat Ca­sa Al­bă în ad­mi­nis­trația Oba­ma, și-a pus tușa sti­lis­ti­că pe acest ho­tel eli­tist, iar no­ua sa­lă Ma­jo­rel­le atra­ge cli­e­nții la me­se­le greu de obți­nut în gră­di­na cu pe­reți de sti­clă.

Pa­ris

Hôtel de Cril­lon (●): La vie est bel­le – ni­căi­eri nu e mai ade­vă­rat de­cât la acest ho­tel des­chis du­pă o re­no­va­re de 4 ani. Apar­ta­men­te­le ca­re îți taie res­pi­rația – do­uă de­co­ra­te de Karl La­ger­feld, unul în ca­re a luat le­cții de pian Ma­ria Antoa­ne­ta – au ve­de­re spre Pla­ce de la Con­cor­de.

Scot­tsda­le

The Bo­ul­ders (●): Cei ca­re cau­tă spe­ci­fi­cul re­vi­go­ra­tor al Ari­zo­nei îl vor gă­si în ace­as­tă stați­u­ne din Deșer­tul So­no­ra, cu o gră­di­nă or­ga­ni­că și un spa de pes­te 3.000 m², ca­re ofe­ră tra­ta­men­te in­spi­ra­te din tra­diția ame­rin­dia­nă.

Shan­ghai

Wal­dorf Asto­ria Shan­ghai on the Bund (●): Ho­te­lul, fu­zi­u­ne între Shan­ghai Club, ce­le­bru în anii 1920, și no­ul Wal­dorf To­wer, este un ames­tec scântei­e­tor între tre­cu­tul și pre­zen­tul orașu­lui. Nu ra­tați coc­ktai­lu­ri­le de la Long Bar.

St. He­le­na

Las Alco­bas Na­pa Val­ley (●): Ace­as­tă des­ti­nație ca­li­for­nia­nă cre­a­tă de ce­le­brul ho­te­li­er Sa­muel Lei­zo­rek va de­ve­ni ine­vi­ta­bil un re­per al Văii Na­pa, mu­lțu­mi­tă po­ziți­ei apro­pia­te de Be­rin­ger Vi­neyar­ds, ca­re îi ofe­ră o pri­ve­liște splen­di­dă. Aca­cia Ho­u­se, o clă­di­re is­to­ri­că re­no­va­tă com­plet, este inima stați­u­nii cu ele­men­te proi­ec­ta­te de Ya­bu Pus­hel­berg, un nou spa de 325 m² și un res­tau­rant în ca­re bu­că­ta­rul Chris Co­sen­ti­no cre­e­a­ză delicii se­zo­ni­e­re. Fa­nii pro­pri­e­tății-so­ră din Me­xi­co Ci­ty au de ce se bu­cu­ra.

Tau­po

Hu­ka Lod­ge (●): Aici au venit în se­cret Re­gi­na Eli­sa­be­ta a II-a, Sir Edmund Hil­la­ry și mem­brii for­mați­ei Pink Floyd pen­tru a se bu­cu­ra de des­ti­nația ne­o­ze­e­lan­de­ză izo­la­tă, pe ma­lul unui râu, cu o bu­că­tă­rie de eli­tă și ne­nu­mă­ra­te po­si­bi­li­tăți de aven­tu­ră.

Te­tia­roa

The Bran­do (●): Acest pa­ra­dis eco, deți­nut inițial de Mar­lon Bran­do și in­clus pe lis­ta National Geographic a Pen­si­u­ni­lor Uni­ce ale Lu­mii, atra­ge nu­me mari ca Pip­pa Mi­dle­ton și Ba­rack Oba­ma, ca­re și-a com­pus aici me­mo­ri­i­le pre­zi­de­nția­le.

Vic­to­ria

The Fair­mont Empress

Ho­tel (●): Re­no­va­rea de 60 de mi­li­oa­ne de do­lari i-a con­fe­rit ho­te­lu­lui un de­sign in­spi­rat de fru­mu­seți­le na­tu­ra­le ale Insu­lei Van­co­u­ver. Dar ce­ai­ul de du­pă-amia­ză ră­mâne la or­di­nea zi­lei în Lob­by Lo­un­ge.

Cas­ca­da Vic­to­ria

The Vic­to­ria Fal­ls Ho­tel (●): Cu o ve­ran­dă de pe ca­re se văd stro­pii im­pre­si­o­nan­tei cas­ca­de, o pe­lu­ză un­de pasc fa­co­ce­rii și se află pa­turi cu bal­da­chin, ho­te­lul re­cent re­no­vat, con­stru­it în 1904, e una din­tre ce­le mai cău­ta­te des­ti­nații din Zim­bab­we.

Yan­gon

The Strand Yan­gon (●): Acest ho­tel din Myan­mar, nu­mit de un ghid din 1911 „cea mai sti­la­tă des­ti­nație de la est de Suez”, are fi­ni­sa­je­le ori­gi­na­le de tec și mar­mu­ră. Sa­vu­rați un whis­key la ba­rul pre­fe­rat de Ru­dyard Ki­pling.

Te­ra­sa pri­va­tă de la Hôtel de Cril­lon, cu ve­de­re asu­praPa­ri­su­lui.

O baie ele­gan­tă la Wal­dorf Asto­ria Shan­ghai on the Bund.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.