Ves­ti­men­tație no­uă la CEZ

Practic Idei - - ȘTIRI & INFO -

Gru­pul CEZ, în Ro­mânia, a lan­sat co­le­cția de ves­ti­men­tație pro­fe­si­o­na­lă ma­de-to-me­a­su­re pentru an­ga­jații din

Cen­tre­le de Re­lații cu

Cli­e­nții în con­tex­tul unui pro­ces mai am­plu de mo­der­ni­za­re și re­or­ga­ni­za­re a aces­to­ra. Eveni­men­tul a fost mo­de­rat de Mi­re­la Bu­co­vi­ce­an (fon­da­tor Mo­le­cu­le F) și a pre­zen­tat im­por­ta­nța proi­ec­tu­lui pentru an­ga­jații com­pa­ni­ei și pentru cli­e­nții cu ca­re aceștia in­te­ra­cți­o­nea­ză (uni­for­me­le fi­ind un vec­tor de tran­smi­te­re a va­lo­ri­lor com­pa­ni­ei și a res­pec­tu­lui pentru cli­e­nți). Com­pa­nia a dez­vol­tat acest proi­ect împreu­nă cu doi din­tre cei mai apre­ciați spe­cia­liști în do­me­niu, ca­re con­duc do­uă com­pa­nii lo­ca­le re­pe­re în cre­a­rea de îmbră­că­min­te pro­fe­si­o­na­lă: Iu­lia Ra­du (De­pot 96) și Io­nuț Ma­rin (Vig­go).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.