Gri­jă pentru toți

Află cum îți poți pro­te­ja co­pi­lul în me­di­ul onli­ne și cum tran­sfor­mi lu­cruri ne­fo­lo­si­toa­re în ser­vi­cii sau bani.

Practic Idei - - SFATURI & INFO -

Cum faci schimb echi­ta­bil și ajuți co­mu­ni­ta­tea

Da­că vrei să do­ne­zi hai­ne, ju­că­rii, ali­men­te, că­rți, elec­tro­cas­ni­ce sau mic mo­bi­li­er, le poți du­ce la un ma­ga­zin ca­ri­ta­bil So­cial­xchan­ge, un proi­ect im­ple­men­tat de Di­re­cția Ge­ne­ra­lă de Asis­te­nță So­cia­lă și Pro­te­cția Co­pi­lu­lui Sec­tor 6. Dar poți par­ti­ci­pa ca do­na­tor indi­fe­rent un­de ai do­mi­ci­li­ul. Pentru pro­du­se­le ofe­ri­te, do­na­to­rii sunt răs­plă­tiți cu punc­te (1 punct = 2 lei). În fun­cție de va­loa­rea acu­mu­la­tă, poți ale­ge ca răs­pla­tă cur­suri de in­for­ma­ti­că, lim­bi străi­ne, ka­ra­te, șah, închi­ri­e­rea unui te­ren de te­nis, a unui spațiu de joa­că, sa­li­no-te­ra­pie etc. Asis­tații so­cial tre­bu­ie să mun­ce­as­că pentru fi­e­ca­re pro­dus pri­mit, pres­tând ser­vi­cii ne­ce­sa­re co­mu­ni­tății, gen căl­cat hai­ne, cu­rățat po­mi, dat ză­pa­da. De­ta­lii pe so­cial­xchan­ge.ro.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.