Să plan­tăm zmeu­ră

Practic Idei - - IUBIM PLANTELE - @ Mag­da Bă­lă­nes­cu, loc. Ale­xan­dria, jud. Te­le­or­man

Se tra­se­a­ză li­nii drep­te pe so­lul un­de va fi pu­să zmeu­ra și din loc în loc se vor să­di dra­jo­nii, la dis­ta­nță de mi­ni­mum 50 cm. Ide­al este să se plan­te­ze pe po­rți­u­ne de lun­gi­me de te­ren, nu înghe­su­i­te în pă­trat, ca să ai­bă aer și lu­mi­nă. De ase­me­nea, este foar­te bi­ne să fie plan­ta­tă pe lângă gard și, pe mă­su­ră ce crește, să fie le­ga­tă în tu­fe.

Se fa­ce un cu­ib mic la sol, la fi­e­ca­re tul­pi­nă, un­de se va pu­ne apă. Se re­co­man­dă ca apoi să se in­sta­le­ze pe lun­gi­mea rându­lui un sis­tem de iri­ga­re prin pi­cu­ra­re. La ca­pe­te­le rându­ri­lor se vor pu­ne spa­li­e­re, apoi se trag sârme, de la unul la ce­lă­lalt. Zmeu­ra va crește re­pe­de și se va fa­ce stu­foa­să, de ace­ea va tre­bui le­ga­tă în mă­nun­chi, pe sârme, astfel și cu­le­sul va fi mai ușor.

ALTE ÎNGRIJIRI NE­CE­SA­RE CUL­TU­RII

Pes­te iar­nă nu ne­ce­si­tă aco­pe­ri­re cu ni­mic, nu va fi afec­ta­tă de tem­pe­ra­tu­ri­le scă­zu­te. Pri­mă­va­ra, se vor tăia cren­gi­le us­ca­te de la fi­e­ca­re ar­bust în par­te, cam la 50 cm de la sol, și pe par­cur­sul crește­rii se va le­ga în mă­nun­chi de sârme­le ori­zon­ta­le. Zmeu­rul nu ne­ce­si­tă stro­pi­re, este un ar­bust fruc­ti­fer re­zis­tent. Soa­re și apă da­că are, re­col­ta va fi bo­ga­tă. Iar dul­ce­ața de zmeu­ră și pur și sim­plu fruc­te­le proas­pe­te sunt un răs­făț! Spor la toa­te!

Da­că vrei să ai re­col­te bu­ne de zmeu­ră, atunci ai gri­jă să nu înghe­sui plantele și să le întin­zi pe spa­li­e­re.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.