Mă­rțișoa­re de­li­ca­te, din lemn

Practic Idei - - SUMAR -

Încă din ul­ti­me­le zi­le ale lunii fe­brua­rie încep să fie or­ga­ni­za­te în ma­ri­le orașe târguri prin in­ter­me­di­ul că­ro­ra sunt co­mer­cia­li­za­te mă­rțișoa­re, brățări, broșe sau mici aran­ja­men­te flo­ra­le, des­ti­na­te se­xu­lui fru­mos. În Piața Uni­ver­si­tății din Bu­cu­rești, prin­tre ta­ra­be­le cu nu­me­roa­se ex­po­na­te fru­moa­se, am întâlnit o fa­mi­lie de ar­tiști pentru ca­re pre­lu­cra­rea ar­tis­ti­că a lem­nu­lui re­pre­zin­tă o înde­let­ni­ci­re de zi cu zi.

PRI­MUL SUC­CES: LA SIBIU, ÎN ANUL 2012

Mi­nu­na­te­le cre­ații ale lui Emil Mi­lășan, un sculp­tor re­nu­mit din zo­na Mu­reșu­lui, le-am pre­zen­tat ci­ti­to­ri­lor noștri în pa­gi­ni­le re­vis­tei, în ur­mă cu pa­tru ani, într-un reportaj re­a­li­zat în ate­li­e­rul ar­tis­tu­lui din Sânta­na de Mu­reș. Ro­di­ca, soția lui Emil, și-a des­co­pe­rit pa­si­u­nea pentru ar­tă, re­a­li­zând pentru pri­ma oa­ră, în anul 2012, broșe din pi­e­le și mă­rțișoa­re din bu­căți de lemn re­ci­cla­te, ră­ma­se în ur­ma sculp­tu­ri­lor soțu­lui ei. Tot în acel an a par­ti­ci­pat pentru pri­ma oa­ră la un târg de Mă­rțișor or­ga­ni­zat la Sibiu. „Am fă­cut su­ma astro­no­mi­că de 2.400 de lei și am fost foar­te încânta­tă de câți bani am

re­a­li­zat într-o săp­tă­mână...”, își amin­tește zâmbind Ro­di­ca. Deși veni­se la târg doar cu 30 de broșe din pi­e­le și ze­ce mă­rțișoa­re de lemn, nești­ind că va vin­de atât de mult, a asam­blat foar­te mul­te broșe pe loc, fi­in­dcă ce­re­rea era ma­re. La stan­dul ei era me­reu coa­dă, de­oa­re­ce re­a­li­za­rea unei broșe (de­cu­pa­re cu dal­ta) du­ra apro­xi­ma­tiv 20 de mi­nu­te. De atunci a înce­put să me­ar­gă an de an la târgu­ri­le de Mă­rțișor, atât la Sibiu, cât și la Cluj Na­po­ca sau Bu­cu­rești. Fo­lo­sind in­ter­ne­tul ca sur­să de in­spi­rație, Ro­di­ca gă­sește de­se­ne, pe ca­re apoi le adap­te­a­ză pro­pri­i­lor sa­le idei. Fi­ul ei Jan, ar­hi­tect de me­se­rie, de­se­nea­ză apoi mo­de­lul, ți­nând cont de su­ges­ti­i­le ma­mei.

MĂ­RȚIȘOA­RE REALIZATE ÎN MAI MUL­TE ETAPE

De Cră­ci­un, Ro­di­ca a pri­mit ca­dou un al­bum în pa­gi­ni­le că­ru­ia păs­tre­a­ză de­se­ne­le realizate de fi­ul ei. Cu acest al­bum mer­ge la un ate­li­er un­de mo­de­le­le sunt de­bi­ta­te la­ser. Lem­nul uti­li­zat este tei sau pal­tin. Pi­e­se­le sunt apoi șle­fu­i­te cu șmir­ghel, pentru a se eli­mi­na așchi­i­le și ne­gre­a­la ge­ne­ra­tă în ur­ma tăi­e­rii la­ser. Fi­e­ca­re mă­rțișor este pic­tat cu cu­lori acri­li­ce și apoi lă­cu­it. Pic­ta­rea unui mă­rțișor du­re­a­ză în jur de 15-20 de mi­nu­te, în fun­cție de com­ple­xi­ta­tea mo­de­lu­lui. Lă­cu­i­rea du­re­a­ză un pic mai mult, fi­in­dcă acest pro­ces este efec­tuat în do­uă, trei etape, în fun­cție de gra­dul de ab­sor­bție al fi­e­că­rui tip de lemn. La­cul pro­te­je­a­ză stra­tul de vop­sea și ofe­ră bi­ju­te­ri­ei o du­ra­tă de viață mai lun­gă. Vop­se­aua se zgârie mai ușor da­că nu dai un strat de lac pes­te ea. În pre­zent, Ro­di­ca deți­ne pes­te 100 de mo­de­le de mă­rțișoa­re, o ma­re par­te din­tre aces­tea având ca sur­să de in­spi­rație ac­ti­vi­tăți sau eveni­men­te din ca­drul fa­mi­li­ei Mi­lășan. În ate­li­e­rul ar­tis­tei exis­tă mo­de­le ca­re nu au mai fost co­mer­cia­li­za­te în ul­ti­mii ani, alte­le ca­re au fost adap­ta­te ce­re­rii cli­e­nți­lor, iar alte­le ce evo­că sim­bo­luri ale unei is­to­rii de mult apu­se, pre­cum mă­rțișo­rul re­pre­zen­tând lu­pul da­cic.

Text: Cris­ti Ni­cu­les­cu Fo­to: www.cris­ti­ni­cu­les­cu.com

Ce­le pes­te 100 de mo­de­le de mă­rțișoa­re au o te­ma­ti­că va­ria­tă, adre­sându-se unei ca­te­go­rii lar­gi de cli­e­nți.

În ate­li­e­rul din lo­ca­li­ta­tea Sânta­na de Mu­reș toa­te mă­rțișoa­re­le sunt aran­ja­te cu ate­nție, pe ca­te­go­rii și mo­de­le.

Pentru o pre­zen­ta­re ele­gan­tă a cre­ați­i­lor sa­le din lemn, Ro­di­ca uti­li­ze­a­ză ra­me sculp­ta­te, de ta­blou, asam­bla­te de că­tre soțul ei.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.