Iar­ba nea­gră

Practic Idei - - SUMAR - ✍ Pe­trea Chi­ru, Ga­lați

Are mai mul­te de­nu­miri po­pu­la­re, dar cea mai fo­lo­si­tă este iar­ba nea­gră. Ști­i­nți­fic, mai poa­te fi întâlni­tă și ca Eri­ca vul­ga­ris ori Cal­lu­na eri­ca. Apa­rți­ne fa­mi­li­ei bo­ta­ni­ce Eri­ca­ce­ae, este pe­re­nă și în grădină crește ca o tu­fă dea­să până la 60 cm înă­lți­me, iar în ca­zul soi­u­ri­lor pi­ti­ce, de ghi­veci, până la 25 cm. Înflo­rește de la sfârși­tul toam­nei până pri­mă­va­ra. Flo­ri­le mici, cam­pa­nu­la­te, se for­me­a­ză pe toa­tă lun­gi­mea tul­pi­ni­lor. Având în ve­de­re zo­ne­le de ori­gi­ne, ea re­zis­tă până la -30 gra­de Cel­si­us, pu­tând sta înflo­ri­tă și în ză­pa­dă. Pe tul­pi­ni­le lem­noa­se su­bțiri se află frun­ze aci­cu­la­re, scur­te, opu­se, ver­de-închis, dis­pu­se pe 4 rânduri. Hor­ti­cul­to­rii au cre­at până la 500 de soi­uri cu flori al­be, roșii, roz, li­la, vi­o­let, ver­de, iar într-un vas pu­tem avea un mix de 2-3 cu­lori.

Iar­na, Cal­lu­na se sim­te bi­ne la 7-12 gra­de Cel­si­us, iar va­ra până la 20 de gra­de Cel­si­us. Căl­du­ra ca­me­rei fa­vo­ri­ze­a­ză tre­ce­rea ra­pi­dă a flo­ri­lor, așa că bal­co­nul, te­ra­sa ori gră­di­na sunt lo­cu­ri­le ce­le mai bu­ne, în plin soa­re sau um­bră pa­rția­lă. În grădină poa­te măr­gini stra­tu­ri­le de flori. Soi­u­ri­le înal­te tre­bu­ie tun­se pri­mă­va­ra pentru a se înde­si. Crește bi­ne în so­luri aci­de cu un pH de 4,5-5,5 (pă­mânt pentru aza­lee). În lip­sa aces­tu­ia, adău­gați în apa de udat o lin­gu­ră de oțet ali­men­tar la un li­tru de apă și fo­lo­siți un fer­ti­li­za­tor acid spe­ci­fic eri­ca­ce­e­lor. Pu­teți îngro­pa în ghi­veci ace de brad. Me­nți­neți so­lul re­a­văn și nu exa­ge­rați cu uda­tul. Ghi­ve­ci­ul tre­bu­ie să ai­bă dre­naj bun. Înmu­lți­rea se fa­ce pri­mă­va­ra sau toam­na prin des­pă­rți­rea tu­fei sau bu­tași noi de tul­pi­nă, lun­gi de 4-5 cm, îngro­pați to­tal într-un ghi­veci cu ames­tec de tur­bă și ni­sip, ce înră­dă­ci­nea­ză în 2-3 săp­tă­mâni și stră­pung su­pra­fața. Am ci­tit că se înmu­lțește și prin se­mi­nțe, la 20 de gra­de Cel­si­us, când vor înco­lți în do­uă luni.

Înru­di­tă cu iar­ba nea­gră este Eri­ca, ase­mă­nă­toa­re la pri­ma ve­de­re, pot fi chiar con­fun­da­te. Apa­rțin ace­leiași fa­mi­lii bo­ta­ni­ce, au ace­le­ași ce­ri­nțe și ace­lași as­pect. De­o­se­bi­rea con­stă în fap­tul că dis­pu­ne­rea frun­ze­lor pe tul­pi­nă este ver­ti­ci­la­tă (în ro­ze­te), flo­ri­le sunt tu­bu­la­re și lun­gi până la 2 cm și re­zis­tă nu­mai până la -5 gra­de Cel­si­us. Ge­nul Eri­ca are mai mul­te spe­cii, cu pes­te 700 de soi­uri. Da­că nu este atât de cul­ti­va­tă pe cât de fru­moa­să și ne­pre­te­nți­oa­să este, Cal­lu­na, ca plan­tă me­di­ci­na­lă, este și mai puțin cu­nos­cu­tă la noi. Ra­mu­ri­le, frun­ze­le și flo­ri­le au ulei­uri ete­ri­ce, fla­vo­ne, aci­zi or­ga­nici, ta­ni­nuri mi­ne­ra­le. Au pro­pri­e­tăți astrin­gen­te și an­ti­sep­ti­ce, acți­o­nând asu­pra căi­lor uri­na­re în cis­ti­te, pros­ta­ti­te, mă­rind di­u­re­za, di­zol­vând și eli­mi­nând cal­cu­lii re­na­li. Acți­o­nea­ză asu­pra mușchi­u­lui car­diac, mă­rin­du-i ca­pa­ci­ta­tea de con­tra­cție, și aju­tă în toa­te afe­cți­u­ni­le car­dia­ce. Are efec­te bu­ne în in­fla­mații la­rin­go-fa­rin­gi­e­ne, amig­da­li­te, fe­bră, ne­vral­gii, plă­gi, ul­ce­re, ar­tri­te, gu­tă, reu­ma­tism. Fa­vo­ri­ze­a­ză eva­cua­rea bi­lei, pro­voa­că tran­spi­rația, fi­ind de fo­los în tu­se, pentru ex­pec­to­rație. Are rol va­so­con­stric­tor, se­da­tiv și e fo­lo­si­tă în in­som­nii, dar și rol de­to­xi­fiant, pu­ri­fi­când or­ga­nis­mul și fa­vo­ri­zând eli­mi­na­rea to­xi­ne­lor. Este be­ne­fi­că în tra­ta­rea co­li­ci­lor ab­do­mi­na­le, dia­ree și di­zen­te­rie. Se fo­lo­sește sub for­mă de in­fu­zie, ca­ta­plas­me (în de­ge­ră­turi), ma­ce­rat (în reu­ma­tism, ar­tri­tă, gu­tă), tinc­tu­ră și de­coct, dar, ate­nție, nu­mai cu avi­zul me­di­cu­lui. Să­nă­ta­te și s-au­zim nu­mai de bi­ne!

Flo­ri­le și lăs­ta­rii ti­neri de Cal­lu­na sunt fo­lo­siți pentru aro­ma­ti­za­rea be­rii, înlo­cu­ind ha­mei­ul. Din plan­tă se obți­ne și un co­lo­rant gal­ben.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.