La ce aju­tă con­su­mul de soia

Practic Idei - - SUMAR -

Soia se poa­te fo­lo­si ca o le­gu­mi­noa­să în di­ver­se mâncă­ruri cal­de sau reci. Se poa­te con­su­ma sub for­mă de lap­te sau alte bău­turi din soia, fi­ind un înlo­cu­i­tor ex­ce­lent pentru lap­te­le de va­că. Dar și sub for­mă de brânză, adi­că „to­fu”, „tem­peh” sau pas­tă „mi­so”. So­su­ri­le ca­re se fac din soia sunt foar­te hră­ni­toa­re și dau aro­mă unei lar­gi va­ri­e­tăți de fe­luri de mânca­re. Ulei­ul ex­tras din soia este ex­trem de fo­lo­si­tor în scop nu­triți­o­nal, dar și te­ra­peu­tic, așa că nu-l oco­liți.

Pro­tei­na tex­tu­ra­tă de soia se fo­lo­sește în bu­că­tă­rie, în in­dus­tria ali­men­ta­ră, la fel ca și cea din car­ne, dar are mai puți­ne de­za­van­ta­je de­cât ace­as­ta. În can­ti­tăți ega­le, soia co­nți­ne mai mul­te pro­tei­ne și mai mult fi­er de­cât car­nea, mai mult cal­ciu de­cât lap­te­le și can­ti­tăți mai mari din vi­ta­mi­ne­le B1, B2, B6 de­cât ouă­le și toa­te aces­tea fă­ră co­les­te­rol. Boa­be­le de soia sunt se­mi­nțe­le soi­ei Gly­ci­ne max, plan­tă er­ba­cee din fa­mi­lia botanică Le­gu­mi­no­sae, ca­re crește până la înă­lți­mea de 50-100 cm. Se­mi­nțe­le sfe­ri­ce sau boa­be­le de soia au 8-10 mm în dia­me­tru și cresc într-o păs­taie ase­mă­nă­toa­re cu cea a ma­ză­rei.

IS­TO­RIA PLAN­TEI

Si­no­ni­me­le ști­i­nți­fi­ce sunt: Do­li­chos so­ja, Pha­se­o­lus max, Soy his­pi­da, Mo­en­ch. Soia este un pro­dus de ba­ză în Chi­na, un­de se cul­ti­vă de mai bi­ne de trei mi­le­nii. De aici s-a răs­pândit în Ja­po­nia în sec. al VII-lea. În Eu­ro­pa nu a so­sit de­cât 1000 de ani mai târziu. În Sta­te­le Uni­te a fost cul­ti­va­tă pentru pri­ma da­tă în sec. al XIX-lea. Dar abia în se­co­lul XX a fost fo­lo­si­tă ca hra­nă pentru om, în Ame­ri­ca de Nord și Eu­ro­pa.

Soia are o ma­re va­loa­re nu­triți­o­na­lă și se poa­te con­su­ma sub di­ver­se for­me, de la pas­tă, to­fu, lap­te.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.