CĂLĂTORIM

Practic Idei - - SUMAR - @ Ma­ria Ra­du, Reșița, jud. Ca­raș-Se­ve­rin

76 Scur­tă vi­zi­tă la Pa­ris

Pen­tru noi, ro­mânii, Săr­bă­toa­rea Paște­lui es­te și săr­bă­toa­rea fa­mi­li­ei, a na­tu­rii reînvia­te și a bu­cu­ri­ei de a trăi în fru­mos și cre­di­nță. De ace­ea anul tre­cut am lu­crat la un proi­ect spe­cial, gândit în par­te­ne­riat cu dom­nul Ma­rian Apos­tol, di­rec­to­rul Ca­sei de Cul­tu­ră a sin­di­ca­te­lor din Reșița, ca­re ne-a pus la dis­po­ziție pen­tru eveni­ment sa­la de ex­po­ziție „Ho­rațiu Vor­ni­ca”, re­cent res­tau­ra­tă. Proi­ec­tul nos­tru s-a nu­mit „Por­tul tra­diți­o­nal bă­nățe­an și tra­diții pas­ca­le” și cu­prin­dea trei pă­rți. De­oa­re­ce în Du­mi­ni­ca de Flo­rii, Dom­nul Ii­sus a fost întâmpi­nat de cre­din­ci­oșii ca­re ți­neau în mâini ra­muri de fi­nic la in­tra­rea tri­um­fa­lă în Ie­ru­sa­lim, și eu am încer­cat să aduc în ex­po­ziție mul­tă cu­loa­re, mul­te flori create de mâini har­ni­ce și is­cu­si­te ca­re, aju­ta­te de ta­len­tul lor și si­mțul fru­mo­su­lui, au re­a­li­zat co­mo­ri­le din fo­to­gra­fii.

CUM AM ADU­NAT COSTUMELE

Co­le­ge­le me­le de la Co­mi­sia de fe­mei a Li­gii ju­dețe­ne a pen­si­o­na­ri­lor, a că­rei preșe­din­tă sunt, și-au im­pli­cat fa­mi­li­i­le și pri­e­te­nii în cău­ta­rea de ex­po­na­te din ju­deț, iar Nori Go­lo­va­ti­uc a adus cos­tu­me ucrai­ne­ne și a par­ti­ci­pat efec­tiv la or­ga­ni­za­rea ex­po­ziți­ei. O altă co­le­gă, Adria­na Mi­hăi­les­cu, m-a însoțit la Tic­va­ni­ul Mic ca să luăm „po­ne­vi­le” țe­su­te și bro­da­te cu flori mul­ti­co­lo­re de ma­ma mea și alte co­mori moște­ni­te de mi­ne.

De la Câlnic, soții Io­nașcu mi-au adus cos­tu­me po­pu­la­re ro­mânești și ale mi­no­ri­tăți­lor ca­re con­vi­ețu­i­esc aici, în Ba­na­tul Mon­tan, de ve­a­curi, cos­tu­me re­a­li­za­te du­pă ca­ta­loa­ge foar­te ve­chi, une­le gă­si­te și în Ba­na­tul Sârbesc. De la ei, de la Ca­sa Tra­diți­ei și Meșteșu­gu­lui Po­pu­lar din Câlnic,

au venit costumele pe ca­re le-am așe­zat la in­tra­rea în sa­lă, cos­tu­me cu­su­te de pri­ce­pu­ta Li­lia­na Io­nașcu du­pă mo­de­le ve­chi, au­ten­ti­ce, ca să re­a­du­că în spați­ul ro­mânesc ac­tual va­lori ale nea­mu­lui ro­mânesc. Sculp­to­rul și pic­to­rul Fran­cisc Ma­tias a adus sculp­turi din co­le­cția per­so­na­lă și pic­turi ca­re re­pre­zin­tă flori și le-a ex­pus.

Cea mai va­lo­roa­să pi­e­să a con­sti­tu­it-o ro­chia de mi­re­a­să cre­a­tă în 1839. Es­te cos­tu­mul doam­nei Pe­tria San­dru din Me­ha­di­ca, stră­bu­ni­ca ele­vei Peia Ias­mi­na de la Co­le­gi­ul Eco­no­mic al Ba­na­tu­lui Mon­tan, un­de pre­da doam­na pro­fe­soa­ră Mă­dă­li­na Chi­o­sa, cea ca­re mi-a adus aces­te co­mori. Tot ea ne-a aju­tat cu costumele croa­te din Ca­rașo­va și Ner­met, ca­re apa­rțin ele­ve­lor ei Do­bra Iva­na și Fa­craci Ma­ria. Cos­tu­mul

croat de mi­re­a­să a fost așe­zat pe ori­zon­ta­lă, cu ma­re ate­nție fi­in­dcă fus­te­le au pli­seuri ca­re se cal­că nu­mai de per­soa­ne avi­za­te, cu mul­tă mi­ga­lă și ate­nție.

CI­NE S-A MAI IM­PLI­CAT

Idei pen­tru re­a­li­za­rea ex­po­ziți­ei mi-au dat doam­na Tu­do­rița Ni­cu­la, preșe­din­ta Aso­ciați­ei uma­ni­ta­re „Din ini­mă pen­tru ini­mă”, ca­re a ame­na­jat un spațiu ca­re să su­ge­re­ze Săr­bă­toa­rea Paște­lui, adi­că ie­puri, ouă încon­deia­te, fețe de ma­să spe­ci­fi­ce, și co­le­ga noas­tră Li­lia­na Chi­o­sa, cântă­re­ață de mu­zi­că po­pu­la­ră ca­re a ex­pus pi­e­se din co­le­cția ei im­pre­si­o­nan­tă de cos­tu­me po­pu­la­re bă­nățe­ne.

Din ex­po­ziția fru­mo­su­lui nu au pu­tut să lip­se­as­că costumele po­pu­la­re ger­ma­ne, pri­mul, cel roșu, ori­gi­nar din zo­na Steir­mark, Aus­tria, pur­tat în Ba­na­tul Mon­tan, și cel verde, ofe­rit mie de soa­cra mea, Aloi­sia Kos­tner Adam, ca­re se tra­ge din ger­ma­nii ca­re au co­lo­ni­zat zo­na de mun­te, la Gă­râna, din Bo­e­mia Ger­ma­nă.

În pri­ma par­te a ma­ni­fes­tă­rii, in­vi­tații noștri au as­cul­tat un concert co­ral de ex­ce­pție. Alte do­uă per­so­na­li­tăți au ri­di­cat va­loa­rea ma­ni­fes­tă­rii: doc­tor în is­to­rie Mir­cea Ta­ban, de la Mu­zeul Ba­na­tu­lui Mon­tan, ca­re a vor­bit des­pre sem­ni­fi­cați­i­le spi­ri­tua­le, re­li­gi­oa­se și cos­mi­ce ale or­na­men­te­lor de pe costumele po­pu­la­re, iar pre­o­tul Ser­giu Var­ga ne-a vor­bit des­pre sem­ni­fi­cația zi­le­lor pre­mer­gă­toa­re Paște­lui. Ma­ni­fes­ta­rea a fost încheia­tă de do­uă ca­dre di­dac­ti­ce ca­re ne-au încântat cu arii din re­per­to­ri­ul inter­nați­o­nal. Sper că v-a plă­cut ex­po­ziția și iu­biți cos­tu­mul po­pu­lar la fel mult ca noi.

Cos­tu­me po­pu­la­re ro­mânești re­a­li­za­te de Li­lia­na Io­nașcu din Câlnic. În fo­to mi­că es­te ro­chia de mi­re­a­să de la 1839.

Am pri­mit vi­zi­ta­to­rii ex­po­ziți­ei de Flo­rii cu o ma­să pli­nă de icoa­ne, ouă vop­si­te și or­na­men­te de se­zon. În ima­gi­ne sunt Tu­do­rița Ni­cu­la, Li­lia­na Chi­o­sa, Nori Go­lo­va­ti­uc și cu mi­ne (fo­to mi­că).

Foar­te apre­ciat a fost acest cos­tum po­pu­lar pen­tru fe­te, ca­re a atras ate­nția da­to­ri­tă cu­lo­rii in­ten­se și flo­ri­lor bro­da­te.

Cântă­re­ața Li­lia­na Chi­o­sa și cu mi­ne ală­turi de unul din­tre costumele pre­zen­ta­te la ex­po­ziția de Flo­rii

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.