Obi­cei­uri bu­ne

Es­te înce­put de va­ră și avem mai mul­te eveni­men­te de ca­re să ne adu­cem amin­te.

Practic Idei - - IUNIE -

Pa­gini de is­to­rie ro­mâneas­că

Lu­na ace­as­ta es­te mar­ca­tă de mul­te eveni­men­te im­por­tan­te pen­tru is­to­ria noas­tră; ia­tă câte­va. În iu­nie s-au stins din viață fi­guri em­ble­ma­ti­ce ale vi­eții ar­tis­ti­ce și po­li­ti­ce din Ro­mânia, pre­cum Mi­hai Emi­nes­cu (15 iu­nie 1889), Mi­hail Ko­găl­ni­ce­a­nu (20 iu­nie 1891), I. L. Ca­ra­gia­le (9 iu­nie 1912), Ti­tu Mai­o­res­cu (18 iu­nie 1917) și Emil Ci­o­ran (20 iu­nie 1995). Pri­mul text re­dac­tat în lim­ba ro­mână, cu ca­rac­te­re sla­vo­ne, ca­re s-a păs­trat es­te da­tat 29 iu­nie 1521 și es­te ves­ti­ta Scri­soa­re a lui Ne­a­cșu din Câmpu­lung că­tre ju­de­le Brașo­vu­lui. În 21 iu­nie 1848, Andrei Mu­reșa­nu a pu­bli­cat în re­vis­ta „Foaie pen­tru min­te, ini­mă și li­te­ra­tu­ră” po­e­zia in­ti­tu­la­tă „Un ră­su­net”. Ace­as­ta, ul­te­ri­or, pe mu­zi­ca lui Anton Pann, a de­venit ce­le­brul cântec „Dește­ap­tă-te, ro­mâne”, imn al Ro­mâni­ei din 24 ia­nua­rie 1990.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.