Raft pen­tru ju­că­rii

Practic Idei - - RECICLAM CREATIV - @ Lo­re­da­na Ma­tei, loc. Nuş­fa­lău, jud. Să­laj

Sunt ma­ma a doi co­pii fru­moși și sănătoși de 10, res­pec­tiv cinci ani. De-a lun­gul tim­pu­lui am achi­ziți­o­nat sau am pri­mit mul­te ju­că­rii de toa­te fe­lu­ri­le, mul­te de pluș, ca­re erau împrăștia­te prin toa­tă ca­sa. O pe­ri­oa­dă le-am avut de­po­zi­ta­te în saci în ga­raj, dar, înce­tul cu înce­tul, „s-au întors” în ca­să. Am cău­tat on­li­ne so­luții de de­po­zi­ta­re și or­ga­ni­za­toa­re pen­tru ca­me­ra co­pi­i­lor, dar mi se pă­re­au scum­pe.

RAFTUL DE JU­CĂ­RII

So­luția a venit de la un su­per­mar­ket din co­mu­na noas­tră, ca­re a avut la vânza­re în pe­ri­oa­da Săr­bă­to­ri­lor de iar­nă ju­că­rii pen­tru co­pii de la un anu­mit brand și, oda­tă cu ter­mi­na­rea sto­cu­lui, au scos stan­dul (un raft de car­ton foar­te gros și re­zis­tent) afa­ră pen­tru a-l pre­sa. Vă­zându-l, am luat le­gă­tu­ra cu un an­ga­jat al ma­ga­zi­nu­lui și în scurt timp am avut aca­să un raft spe­cial pen­tru ju­că­ri­i­le de pluș ale co­pi­i­lor. Nu­mai bi­ne!

Așa ara­tă acum no­ul nos­tru „stand” de ju­că­rii.

Fi­i­ca mea lângă raftul pe ca­re l-am re­ci­clat.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.