Flori din sti­cle

Practic Idei - - SUMAR - @ Anto­nia Ci­o­fu, Bu­cu­reş­ti

Am cre­at flo­ri­ce­le ar­ti­fi­cia­le pe ca­re le-am fi­xat în mi­ca mea gră­di­nă de la cur­te, prin­tre flo­ri­le ade­vă­ra­te. Toa­te sunt din ma­te­ria­le re­ci­cla­bi­le. Am fo­lo­sit: sti­cle de plas­tic de 2 l, foar­fe­că, do­puri de plas­tic, elas­tic sau sârmu­liță su­bți­re, cren­guță, cu­lori acri­li­ce și pis­tol cu si­li­con. Am tăiat fun­dul sti­clei în formă de flo­ri­ci­că, am gău­rit în cen­tru cu vârful for­fe­cuței, am le­gat floa­rea, do­pu­ri­le și cre­guța împreu­nă, am strâns bi­ne elas­ti­cul, apoi am li­pit cu si­li­con. Am co­lo­rat flo­ri­ci­ca și co­dița cu vop­se­luri acri­li­ce (sunt re­zis­ten­te la apă), apoi le-am lă­cu­it cu găl­be­nuș de ou sau cu lac pen­tru lemn. Le-am lă­sat la us­cat și le-am pus în gră­di­nă, apoi, prin­tre flo­ri­le na­tu­ra­le. Suc­ces!

Am re­ci­clat sti­cle­le și mi-am înve­se­lit gră­di­na.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.