Bul­dog fran­cez

Practic Idei - - SUMAR - @ Ște­fan Lă­pușnea­nu, loc. Ho­do­ra, com. Cot­nari, jud. Iași

Bul­ldo­gul fran­cez a de­venit foar­te po­pu­lar în ul­ti­mii ani și ace­as­ta de­oa­re­ce es­te un com­pa­ni­on per­fect pen­tru ci­ne lo­cu­i­ește în apar­ta­ment: es­te ju­căuș, afec­tu­os, se atașe­a­ză mult de stă­pân, se întreți­ne ușor, fi­ind o ra­să de ta­lie mi­că (10-13 kg și ma­xi­mum 30 cm înă­lți­me) și cu păr scurt. Es­te încântat să ia­să în parc, să aler­ge, să me­ar­gă cu ti­ne pes­te tot, dar se mu­lțu­mește și cu 10-15 mi­nu­te de plim­ba­re. Fi­ind mic, îl poți lua ușor cu ti­ne in­clu­siv în că­lă­to­rii. Din pă­ca­te, are ten­di­nța să de­vi­nă obez, așa că ai gri­jă la po­rții. Cu­răță-i des pli­u­ri­le de pe față, di­nții și ure­chi­le și pe­rie-i blă­nița. Reți­ne că es­te sen­si­bil la tem­pe­ra­tu­ri­le ex­tre­me și fa­ce re­pe­de in­so­lație, deci ai gri­jă să nu stea în soa­re la amia­ză. Nu-l lă­sa nici sin­gur aca­să mul­tă vre­me. Es­te cu­ra­jos, deștept, dar și des­tul de încă­pățânat, de ace­ea se re­co­man­dă să îi „pre­zi­nți” alte animale și să îl dre­se­zi. Chiar da­că nu răs­pun­de la co­men­zi, in­sis­tă fo­lo­sind un ton ho­tă­rât. Da­că în tim­pul no­pții sau du­pă-amia­za au­zi în ca­să un sfo­răit, nu te mi­ra; es­te o ca­rac­te­ris­ti­că a ra­sei. Nu­mai bi­ne!

Bul­ldo­gul fran­cez, deși mi­cuț și sim­pa­tic, es­te to­to­da­tă de­vo­tat fa­mi­li­ei și to­le­rant cu cei mici.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.