TALK-SHOW.

Romania Libera - Friday Edition - - Program Tv -

Invi­ta­tul emi­si­u­nii es­te re­nu­mi­tul me­dic neu­ro­log, Je­an-Jac­ques Aske­na­sy. Fost elev al Șco­lii de Neu­ro­lo­gie „Ghe­or­ghe Ma­ri­nes­cu“din Bu­cu­rești, a con­dus se­cția de neu­ro­lo­gie a Spi­ta­lu­lui 2 CFR Bu­cu­rești până în anul 1972, anul emi­gră­rii sa­le în Isra­el. Aici es­te nu­mit di­rec­tor al Cen­tru­lui de Me­di­ci­nă a Som­nu­lui de pe lângă Cen­trul Me­di­cal „She­ba“un­de or­ga­ni­ze­a­ză cur­suri de „me­di­ci­nă a som­nu­lui“la Uni­ver­si­ta­tea din Tel-Aviv. Din­tre nu­me­roa­se­le fun­cții pe ca­re le-a ocu­pat amin­tim doar câte­va: preșe­din­te al Aso­ciați­ei pen­tru Me­di­ci­na Som­nu­lui din Isra­el; mem­bru de onoa­re al So­ci­e­tății fran­ce­ze de Neu­ro­lo­gie; mem­bru aso­ciat al Ame­ri­can Aca­de­my of Neu­ro­lo­gy; mem­bru de onoa­re al Aca­de­mi­ei de Ști­i­nțe Me­di­ca­le, al So­ci­e­tății Ro­mâne de Bi­o­lo­gie Ce­lu­la­ră și al Aca­de­mi­ei Oa­me­ni­lor de Ști­i­nță din Ro­mânia. În 2016 a fost ales mem­bru de onoa­re al Aca­de­mi­ei Ro­mâne.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.