DRAMĂ.

Romania Libera - Friday Edition - - Program Tv -

Du­pă ce un bo­gat om de afa­ceri ame­ri­can es­te omo­rât în timp ce se afla în cel mai lu­xos tren eu­ro­pe­an, de­tec­ti­vul Her­cu­le Poi­rot (Ken­neth Bra­na­gh) tre­bu­ie să afle ci­ne es­te uci­gașul din­tre eclec­ti­cii pa­sa­geri ai tre­nu­lui înain­te ca aces­ta să lo­ve­as­că din nou. Ken­neth Bra­na­gh re­gi­ze­a­ză și in­ter­pre­te­a­ză ro­lul prin­ci­pal în ace­as­tă adap­ta­re pli­nă de mis­ter și sus­pans. Din dis­tri­buție mai fac par­te Joh­nny Depp, Mi­chel­le Pfei‚er, Pe­nélo­pe Cruz și Ju­di Den­ch. * Ma­jo­ri­ta­tea ac­to­ri­lor din dis­tri­buție sunt pri­e­teni apro­piați și cu­nos­cuți ai lui Ken­neth Bra­na­gh, unii din­tre ei fi­ind im­pli­cați în proi­ec­te­le sa­le an­te­ri­oa­re, în pro­du­cții de film sau te­a­tru, ori sunt mem­bri ai Com­pa­ni­ei Te­a­tra­le Ken­neth Bra­na­gh.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.