ECONOMII

Romania Libera - Friday Edition - - Caleidoscop -

Ce­le mai re­cen­te stu­dii in­di­că fap­tul că, la ni­vel glo­bal, da­to­ri­tă be­ne­fi­ci­i­lor te­ra­peu­ti­ce in­con­tes­ta­bi­le, ado­pția unei pi­sici es­te la pro­priu pro­fi­ta­bi­lă. Expe­rții au cal­cu­lat că, de exem­plu, re­du­ce­rea cos­tu­ri­lor cu îngri­ji­ri­le me­di­ca­le, in­clu­siv sub in­flue­nța fe­li­ne­lor, a adus Ger­mni­ei economii de aproa­pe 5 mi­liar­de de eu­ro sau 1,5 mi­liar­de de eu­ro în ca­zul Aus­tra­li­ei, din anul 2000 până acum.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.