„Des­pre cul­tu­ra co­mu­ni­că­rii și co­mu­ni­ca­rea cul­tu­rii”

Romania Libera - Friday Edition - - Timp Liber -

cu Con­stan­tin Chi­riac și Dra­goș Bu­cu­renci

Li­bră­ria Ha­bi­tus (Si­biu) – 5.10, ora 18.00

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.