CO­PI­II SCHIMBĂ TO­TUL

Romania Libera - Friday Edition - - Program Tv -

(SE­ZON 1, EPISODUL 4)

DOCUMENTAR.

A fi pă­rin­te es­te una din­tre ce­le mai înăl­ţă­toa­re, dar și frus­tran­te ex­pe­ri­en­ţe, ca­re schimbă to­tal via­ţa ce­lor ce au par­te de ea. Urmă­rim po­vești­le cu­plu­ri­lor ca­re ur­me­a­ză să de­vi­nă pă­rin­ţi și aflăm cum se des­cur­că atunci când trec prin tot fe­lul de ex­pe­ri­en­ţe, trăind pri­mul an din via­ţa co­pi­lu­lui lor. În acest se­zon, Ja­mi­e­lynn e însăr­ci­na­tă și își do­rește ca iu­bi­tul ei, Matt, s-o ce­a­ră în că­să­to­rie. Du­pă trei sar­cini pi­er­du­te, Ju­lia și Ryan aște­ap­tă acum tri­ple­ţi. Au­tumn și Mat­thew aște­ap­tă pri­mul co­pil, iar Aly și Josh trăi­esc cel mai cum­plit coșmar, când o pro­ble­mă me­di­ca­lă tri­mi­te fa­mi­lia la Urgen­ţă. Re­la­ţi­i­le evo­lue­a­ză, sunt des­co­pe­ri­te noi ade­vă­ruri și, in­di­fe­rent cum ar fi fost via­ţa înain­te de naște­rea unui co­pil, ea nu va mai fi ni­ci­o­da­tă la fel pen­tru cei ca­re de­vin pă­rin­ţi.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.