300.000 de ci­vi­li ro­mâni, mor­ţi în 1916, la re­tra­ge­rea în Mol­do­va

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina - Ge­or­ge Da­mian

Eva­cua­rea în Mol­do­va din anul 1916 a pro­vo­cat moar­tea a cir­ca 300.000 de ro­mâni – în ma­re par­te din cau­za epi­de­mi­ei de fe­bră ti­foi­dă și fe­bră re­cu­ren­tă. Ima­gi­ni­le de epo­că ne ara­tă con­diți­i­le în ca­re ță­ra­nii ro­mâni au fu­git din ca­lea in­va­zi­ei ger­ma­no-aus­tri­e­ce.

Aglo­me­ra­rea brus­că a mi­li­oa­ne de oa­meni într-un spațiu ne­pre­gă­tit pen­tru o ast­fel de in­va­zie a anu­lat con­diți­i­le mi­ni­me de igi­e­nă exis­ten­te an­te­ri­or și a pus o pre­si­u­ne enor­mă pe re­zer­ve­le de hra­nă și pe ca­pa­ci­tăți­le de adă­pos­ti­re, creând în doar câte­va săp­tă­mâni con­diți­i­le ne­ce­sa­re pen­tru iz­buc­ni­rea fe­brei ti­foi­de. Boa­la es­te tran­smi­să prin in­ter­me­di­ul pă­du­chi­lor, ca­nal fa­vo­ri­zat de aglo­me­rația și lip­sa con­diți­i­lor de trai în tim­pul eveni­men­te­lor de ge­nul eva­cuă­rii din 1916.

Până în anul 1916 fe­bra ti­foi­dă era prac­tic ne­cu­nos­cu­tă în Ro­mânia; ce­le mai mul­te ca­zuri veneau de la su­dul Du­nă­rii, din Bul­ga­ria și Ser­bia, un­de ace­as­tă boa­lă s-a ma­ni­fes­tat sub for­ma mai mul­tor epi­de­mii la sfârși­tul se­co­lu­lui al XIX-lea, înce­pu­tul se­co­lu­lui al XX-lea.

Pri­me­le ca­zuri de fe­bră ti­foi­dă sem­na­la­te în toam­na anu­lui 1916 în spați­ul ro­mânesc au ur­mat ace­lași tra­seu, fi­ind re­mar­ca­te în rându­ri­le re­fu­giați­lor bul­gari și turci din Ca­dri­la­ter, apoi prin­tre sol­dații ruși și sârbi ca­re lup­tau în Do­bro­gea. Fo­ca­re­le de in­fe­cție do­bro­ge­ne s-au răs­pândit ulte­ri­or în rându­ri­le mi­li­ta­ri­lor și ci­vi­li­lor ro­mâni re­fu­giați la Iași.

Un efect per­vers al lip­sei fe­brei ti­foi­de în Ro­mânia di­nain­te de răz­boi a fost fap­tul că ma­jo­ri­ta­tea me­di­ci­lor nu au ști­ut să diag­nos­ti­che­ze boa­la când epi­de­mia era în fa­ză in­ci­pi­en­tă. A fost ra­ta­tă ast­fel șan­sa izo­lă­rii pri­me­lor fo­ca­re. Ulte­ri­or, hao­sul ad­mi­nis­tra­tiv și lip­sa re­sur­se­lor ma­te­ria­le au fa­vo­ri­zat și mai mult răs­pândi­rea bo­lii.

Înfrânge­ri­le mi­li­ta­re din toam­na anu­lui 1916 au de­cla­nșat o ade­vă­ra­tă is­te­rie a re­tra­ge­rii în Mol­do­va. Căi­le fe­ra­te și dru­mu­ri­le au fost su­praa­glo­me­ra­te în doar câte­va zi­le, ce­ea ce a blo­cat ori­ce fel de efor­turi de sta­bi­li­re a unei or­dini mi­ni­me. Șo­se­le­le erau pli­ne de con­voaie de că­ruțe în ca­re ță­ra­nii încer­cau să-și sal­ve­ze bru­ma de ave­re.

Fo­to­gra­fi­i­le con­tem­po­ra­ne ni-i ara­tă pe ro­mâni îmbră­cați în port po­pu­lar, lup­tând cu vre­mea să fu­gă din fața tru­pe­lor in­va­da­toa­re. O ima­gi­ne de lângă Râmni­cu Vâlcea din noi­em­brie 1916 ne ara­tă un con­voi de că­ruțe tras în glo­dul de la mar­gi­nea dru­mu­lui – în plan se­cund, pe șo­sea, se ve­de o co­loa­nă de tru­pe ger­ma­ne. Că­ruțe­le de lemn ale ro­mâni­lor sunt tra­se de boi, pe chi­pu­ri­le re­fu­giați­lor se ci­tește spai­ma. Încă­lțați cu opinci, înfășu­rați în sa­rici de oaie, oa­me­nii par să aștep­te tre­ce­rea co­loa­nei mi­li­ta­re ger­ma­ne pen­tru a-și pu­tea con­ti­nua dru­mul.

În ace­e­ași pe­ri­oa­dă, la nord, în sa­tul su­ce­ve­an Na­gra Șa­ru­lui, o fa­mi­lie de ro­mâni se ui­tă cu îngri­jo­ra­re la mu­sa­fi­rii neaștep­tați: mai mu­lți ofițeri aus­tri­eci, ca­re pro­ba­bil au ți­nut să se fo­to­gra­fi­e­ze cu lo­cal­ni­cii. Un băi­e­tan de 12-13 ani pa­re să nu co­nști­en­ti­ze­ze si­tuația și își um­flă pi­ep­tul, cu mâi­ni­le în șold, în fața apa­ra­tu­lui de fo­to­gra­fiat – adu­lții fa­mi­li­ei, însă, își frâng mâi­ni­le și pri­vesc cu îndoia­lă.

O altă fo­to­gra­fie din va­ra anu­lui 1917, din Vran­cea, ne ara­tă doi ță­rani, însoțiți de o fe­tiță, cum duc la deal un car tras de un sin­gur bou – în spa­te se ză­resc mai mu­lți sol­dați ro­mâni.

Ocu­pația tru­pe­lor străi­ne i-a adus pe ță­ra­nii din Tă­bă­răști, ju­dețul Bu­zău, față în față cu ad­mi­nis­trația mi­li­ta­ră aus­tria­că: adu­nați la un re­cen­să­mânt im­pro­vi­zat, îi ve­dem în fo­to­gra­fie cum par să se între­be ce va ur­ma pen­tru ei.

* Ima­gi­ni­le au fost di­gi­ta­li­za­te în ca­drul proi­ec­tu­lui Sa­e­cu­la­ria.ro din Co­le­cția de Do­cu­men­te Fo­to­gra­fi­ce ale Arhi­ve­lor Nați­o­na­le.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.