Du­mi­tru Bu­dra­la: „Do­cu­men­ta­rul ne scoa­te din zo­na de con­fort, ne aju­tă să ne des­co­pe­rim“

Romania Libera - Friday Edition - - Prima Pagina -

La a 25-a ediție a Astra Film Fes­ti­val, ce se va des­fășu­ra între 15 și 21 oc­tom­brie 2018, în Do­mul am­pla­sat în Piața Ma­re din Si­biu, Du­mi­tru Bu­dra­la, fon­da­to­rul Astra Film Fes­ti­val ‒ el însuși re­gi­zor de film do­cu­men­tar, di­rec­tor de ima­gi­ne și au­tor de fo­to­gra­fie do­cu­men­ta­ră ‒ ne vor­bește des­pre ce înse­am­nă să iniți­e­zi și să crești un ast­fel de eveni­ment, dar și des­pre fil­mul do­cu­men­tar ca re­flec­ta­re și cu­noaște­re a re­a­li­tății.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.