Șe­ful Con­si­li­u­lui Con­cu­ren­ţei le ara­tă „pi­si­ca” tran­spor­ta­to­ri­lor

Ope­ra­to­rii ru­ti­eri de per­soa­ne au re­nun­ţat la pro­test

Romania Libera - Friday Edition - - Actualitate - Ma­ri­le­na Dan

Preșe­din­te­le Con­si­li­u­lui Con­cu­ren­ţei, Bog­dan Chi­ri­ţoiu, i-a aver­ti­zat pe tran­spor­ta­to­rii de per­soa­ne că pro­tes­tul de vi­neri in­tră sub in­ci­den­ţa Le­gii con­cu­ren­ţei, întru­cât boi­co­tul s-a fă­cut prin­tr-o înţe­le­ge­re între fir­me.

Fi­e­ca­re com­pa­nie de tran­sport ru­ti­er tre­bu­ie să își sta­bi­le­as­că in­de­pen­dent po­li­ti­ca co­mer­cia­lă, iar înţe­le­ge­ri­le și/sau ac­ţi­u­ni­le con­cer­ta­te, pri­vind com­por­ta­men­tul pe pia­ţă, cum ar fi un boi­cot al mai mul­tor com­pa­nii, pot in­tra sub in­ci­den­ţa Le­gii con­cu­ren­ţei, a de­cla­rat Bog­dan Chi­ri­ţoiu, ci­tat de Ager­pres. El a su­bli­niat că Mi­nis­te­rul Tran­spor­tu­ri­lor a fost no­ti­fi­cat de mai mul­te ori de că­tre Con­si­li­ul Con­cu­ren­ţei cu pri­vi­re la fap­tul că men­ţi­ne­rea cri­te­ri­u­lui pri­vind ve­chi­mea pe tra­seu în ca­drul li­ci­ta­ţi­i­lor cre­e­a­ză un avan­taj ope­ra­to­ru­lui de tran­sport ce a mai ac­ti­vat de­ja pe acea ru­tă. To­to­da­tă, acest cri­te­riu închi­de, prac­tic, pia­ţa pen­tru alte com­pa­nii ca­re ofe­ră con­di­ţii teh­ni­ce, de si­gu­ran­ţă și de con­fort mai bu­ne, a su­bli­niat Chi­ri­ţoiu.

„Noi am pro­pus in­tro­du­ce­rea în re­gle­men­tă­ri­le na­ţi­o­na­le a unor cri­te­rii obi­ec­ti­ve, cum ar fi înlo­cu­i­rea cri­te­ri­u­lui ve­chi­mea pe tra­seu cu ex­pe­ri­en­ţa în do­me­ni­ul tran­spor­tu­lui ru­ti­er de per­soa­ne. În acest fel, se va crea o pre­si­u­ne mai ma­re asu­pra com­pa­ni­i­lor ca­re con­cu­re­a­ză pen­tru a ob­ţi­ne un tra­seu”, a ex­pli­cat șe­ful au­to­ri­tă­ţii ro­mâne de con­cu­ren­ţă.

Fe­de­ra­ţia Ope­ra­to­ri­lor de Tran­sport din Ro­mânia (FORT) a anun­ţat joi di­mi­nea­ţă că ope­ra­to­rii de tran­sport ju­de­ţe­an și in­ter­ju­de­ţe­an din toa­tă ţa­ra au oprit ac­ti­vi­ta­tea, so­li­ci­tând re­tra­ge­rea unui proi­ect de or­din al mi­nis­tru­lui de re­sort, prin ca­re fir­me­le ca­re ope­rau de­ja un anu­mit tra­seu nu mai au pri­o­ri­ta­te la noi­le li­ci­ta­ţii. Ulte­ri­or, FORT a tran­smis, prin­tr-un co­mu­ni­cat de pre­să, că re­nun­ţă la pro­test înce­pând cu ora 14.00, du­pă ce re­pre­zen­tan­ţii Fe­de­ra­ţi­ei au fost in­vi­ta­ţi la o dez­ba­te­re pe acest su­bi­ect, ca­re va avea loc săp­tă­mâna vi­i­toa­re în Co­mi­sia pen­tru tran­spor­turi din Ca­me­ra De­pu­ta­ţi­lor.

Pe de altă par­te, Con­fe­de­ra­ţia Ope­ra­to­ri­lor și Tran­spor­ta­to­ri­lor Au­to­ri­za­ţi din Ro­mânia (COTAR) a re­nun­ţat la pro­test, deși în ur­mă cu do­uă zi­le anun­ţa­se că va par­ti­ci­pa.

Mi­nis­trul Tran­spor­tu­ri­lor, Lu­cian Șo­va, a afir­mat mar­ţi, la șe­din­ţa pu­bli­că de dez­ba­te­re a proi­ec­tu­lui de Or­din pen­tru mo­di­fi­ca­rea și com­ple­ta­rea Nor­me­lor me­to­do­lo­gi­ce pri­vind apli­ca­rea pre­ve­de­ri­lor re­fe­ri­toa­re la or­ga­ni­za­rea și efec­tua­rea tran­spor­tu­ri­lor ru­ti­e­re, că ex­clu­si­vi­ta­tea pe pia­ţa tran­spor­tu­lui in­ter­ju­de­ţe­an de per­soa­ne nu mai poa­te con­ti­nua. Po­tri­vit lui Șo­va, ni­meni nu poa­te con­tra­zi­ce ide­ea că o con­cu­ren­ţă li­be­ră, un li­ber ac­ces la pia­ţă poa­te fi re­gle­men­tat și prin ace­ea ca ori­ci­ne ori­când să poa­tă să so­li­ci­te efec­tua­rea unui tran­sport prin cur­se re­gu­la­te de pa­sa­geri in­ter­ju­de­ţe­an.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.