„Tra­di­ţi­o­na­lul es­te chic“

Romania Libera - Friday Edition - - Antreprenori - Mă­dă­li­na Ră­co­re­an

Mește­rul lem­nar Da­ni­el Ci­o­ba­ca lo­cu­i­ește într-un sat din Bu­co­vi­na, de un­de, în ul­ti­mii trei ani, a con­stru­it o mi­că afa­ce­re cu mo­bi­li­er sculp­tat în lemn ma­siv, iar acum are cli­e­nți în toa­tă ța­ra. Măi­es­tria sa con­stă în rein­ter­pre­ta­rea meșteșu­gu­lui stră­ve­chi în cheie ar­tis­tic-tra­diți­o­na­lă.

Da­ni­el Ci­o­ba­ca își iu­bește me­se­ria pen­tru că ace­as­ta îi dă­ru­i­ește bu­cu­ria mun­cii de zi cu zi. Cu­noaște dis­ta­nța is­to­ri­că, sim­bo­li­că și sen­si­bi­lă a meșteșu­gu­lui și cre­de că to­tul poa­te fi rein­ter­pre­tat fru­mos, prin reînvi­e­rea mo­ti­vu­lui tra­diți­o­nal ro­mânesc.

„Do­resc să dau un aer ti­ne­resc meșteșu­gu­lui de la noi. Știu că exis­tă ne­nu­mă­ra­te obi­ec­te prac­ti­ce din lemn ma­siv, ex­trem de bu­ne ca­li­ta­tiv și foar­te fru­moa­se, ca­re pot fi îngri­ji­te și păs­tra­te res­pec­tând lem­nul. Exis­tă o moște­ni­re tra­diți­o­na­lă pe ca­re au lă­sat-o înain­tașii noștri, iar eu îi ofer o altă abor­da­re. Es­te ne­voie de acest lu­cru pen­tru că vre­mu­ri­le se schim­bă, roa­ta se învârtește și ne do­rim o rein­ter­pre­ta­re a meșteșu­gu­lui, chiar și în spi­rit ar­tis­tic.“

Prin obi­ec­te­le pe ca­re le cre­e­a­ză, ener­gia pu­ri­fi­ca­toa­re a pă­mântu­lui își gă­sește loc în ca­se­le oa­me­ni­lor, așa cum se întâmpla în vre­mu­ri­le ve­chi. Da­ni­el Ci­o­ba­ca are mul­te pla­nuri și vi­suri cu fir­ma sa, Ci­o­ba­ca Art Fur­ni­tu­re.

„Pen­tru mi­ne, ca slu­ji­tor al aces­tui ma­te­rial om­ni­pre­zent în cul­tu­ra noas­tră sa­cră, prin mul­ti­tu­di­nea de între­bu­i­nțări prac­ti­ce, lem­nul înse­am­nă viața noas­tră. În lemn exis­tă ener­gii ale pă­mântu­lui, ener­gii pu­ri­fi­ca­toa­re ale na­tu­rii, pe ca­re noi le in­tro­du­cem în am­bi­en­tul nos­tru, con­tra­ca­rând no­ul sis­tem cre­at de teh­no­lo­gi­za­rea ra­pi­dă. Vă voi spu­ne că lem­nul are me­ni­rea de a um­ple go­lul cre­at de ma­te­ria­le­le ar­ti­fi­cia­le fă­ră su­flet sau ese­nță.

Fir­ma pe ca­re o dețin are pro­fil de pro­du­cție de mo­bi­li­er din lemn, iar fon­dul start-up es­te gândit pe cre­ație de mo­bi­li­er din lemn ma­siv, ar­tis­tic-tra­diți­o­nal, rein­ter­pre­tat pen­tru a con­vin­ge cli­en­tul că tra­diți­o­na­lul es­te chic – așa cum es­te, de exem­plu, și ia noas­tră dra­gă.

Eu sunt un ar­tist și aduc în prim-plan cre­ație de obi­ect es­te­tic din lemn. Mă ocup de nișa meșteșu­gu­lui și fac po­rți tra­diți­o­na­le. Atunci când un pro­pri­e­tar de ca­să do­rește o poar­tă tra­diți­o­na­lă, eu cu­leg mo­ti­ve­le tra­diți­o­na­le, eu proi­ec­tez și con­stru­i­esc.“

De-ar pu­tea vor­bi un ve­chi mo­bi­li­er din lemn ma­siv

O mo­bi­lă ve­che are o po­ves­te, iar Da­ni­el Ci­o­ba­ca știe că ace­as­tă po­ves­te adu­ce cu ea căl­du­ră și per­so­na­li­ta­te.

„Eu cred că lem­nul es­te pur, no­bil, unic și încăr­cat cu fac­tori po­zi­ti­vi ener­ge­tici, ca­re ne pot îmbu­nă­tăți viața fă­ră ca noi să co­nști­en­ti­zăm acest lu­cru. Nici nu avem cum da­că nu încer­căm. Lem­nul poa­te fi con­si­de­rat ma­te­rie, plin de căl­du­ră și per­so­na­li­ta­te. În aso­ci­e­re cu me­ta­lul, lem­nul poa­te con­tra­ca­ra ră­ce­a­la și in­di­fe­re­nța aces­tu­ia și poa­te du­ce po­ves­tea pes­te ge­ne­rații.“

Mo­bi­li­e­rul din lemn ma­siv nu are ter­men de ga­ra­nție și es­te adap­tat ori­că­rei lo­cu­i­nțe. Poa­te fi tăiat nu­mai într-o anu­mi­tă pe­ri­oa­dă a anu­lui.

„În sta­di­ul de proi­ect, poa­te fi adap­tat pen­tru fi­e­ca­re ca­să în par­te, poa­te fi sculp­tat, poa­te fi gândit ca ele­ment de­co­ra­tiv, cu uni­ci­ta­tea sa, pe lângă sco­pul său prac­tic. Poa­te fi mu­tat și re­a­dap­tat ori­când pen­tru o altă zo­nă a ca­sei, toc­mai pen­tru că lem­nul ma­siv dă po­si­bi­li­ta­tea de­mon­tă­rii și mon­tă­rii fă­ră a fi afec­ta­te struc­tu­ra și re­zis­te­nța mo­bi­lei.

Spre de­o­se­bi­re de mo­bi­li­e­rul de se­rie, mo­bi­la din lemn uni­cat preia din per­so­na­li­ta­tea be­ne­fi­cia­ru­lui, i se po­tri­vește per­fect aces­tu­ia și me­di­u­lui său. Va crește în va­loa­re an de an și va fi tot tim­pul re­mar­ca­tă.

Mo­bi­li­e­rul re­a­li­zat de noi are ca fi­ni­sa­je la­curi pe ba­ză de apă, sau fi­ni­sa­je cu pro­du­se na­tu­ra­le, cum es­te ce­a­ra, sau rețe­te­le pe ba­ză de mi­e­re de al­bi­ne și găl­be­nuș de ou. Aces­te pro­du­se nu afec­te­a­ză me­di­ul și nu ema­nă sub­sta­nțe no­ci­ve în am­bi­en­tul nos­tru. Mo­bi­li­e­rul es­te foar­te ușor de întreți­nut, cu pro­du­se de cu­răța­re spe­ci­fi­ce. Lem­nul es­te un ma­te­rial no­bil, cu per­so­na­li­ta­te, iar da­că es­te tăiat la tim­pul său, atunci când se­va pă­mântu­lui nu împin­ge prin vene­le sa­le, poa­te fi stă­pânit și con­tro­lat, pen­tru că are re­zis­te­nță ma­xi­mă. Însă da­că tăi­e­rea es­te hao­ti­că, în ori­ce pe­ri­oa­dă a anu­lui, atunci când lem­nul es­te plin de viață, aces­ta va re­a­cți­o­na, va cră­pa când te aște­pți mai puțin. Va pre­lua umi­di­ta­te din am­bi­ent, iar re­zis­te­nța sa la in­tem­pe­rii și con­tras­te de tem­pe­ra­tu­ră va fi mult di­mi­nua­tă. Res­pec­tul cu ca­re bă­trânii noștri tra­tau lem­nul se ve­de în re­zis­te­nța pe ca­re o au ca­se­le bă­trânești, în grin­zi­le ve­chi de su­te de ani, din ca­re sar scântei ca din me­tal în mo­men­tul tăi­e­rii.“

În ce­ea ce pri­vește sti­lul abor­dat, lem­na­rul spu­ne că mo­bi­li­e­rul pen­tru sa­lon îi ofe­ră ce­le mai mari pro­vo­cări prin mul­ti­tu­di­nea de sti­luri abor­da­bi­le, de la rus­tic la ele­ga­nța mo­bi­lei cla­si­ce, nos­tal­gia mo­bi­lei tra­diți­o­na­le ro­mânești, până la mo­bi­li­e­rul vin­ta­ge, cu va­ri­e­ta­tea co­lo­ris­ti­că ce poa­te fi in­te­gra­tă în ori­ce loc.

„Ca struc­tu­ră, mo­bi­la con­stru­i­tă de noi es­te din lemn de di­fe­ri­te gro­si­mi, de la 7 cm (la mo­bi­la rus­ti­că) până la 2,5 cm pen­tru mo­bi­la vin­ta­ge. Acest mo­bi­li­er are o re­zis­te­nță su­pe­ri­oa­ră, fi­ind con­stru­it ex­clu­siv han­dma­de.“

Echi­li­brul în am­bi­en­tul ca­sei es­te foar­te im­por­tant

Înain­te de a crea o pi­e­să de mo­bi­li­er es­te foar­te im­por­tan­tă o dis­cuție cu cli­en­tul – ne spu­ne Da­ni­el Ci­o­ba­ca – pen­tru a afla ce fel de ca­să are și pen­tru a pu­tea pre­lua din ele­men­te­le de­co­ra­ti­ve de­ja exis­ten­te, in­te­grând ast­fel per­fect mo­bi­li­e­rul în am­bi­en­tul ca­sei. Într-un cu­vânt, se cau­tă obți­ne­rea echi­li­bru­lui.

„Ca me­se­riaș, res­pect, așa cum ar tre­bui să fa­cem toți din bre­as­lă, ace­as­tă zi­ca­lă: «Cli­en­tul nos­tru, stă­pânul nos­tru». Încerc să sfă­tu­i­esc, ar­gu­men­tând prin ex­pe­ri­e­nța acu­mu­la­tă prin Eu­ro­pa, că nu tot ce e la mo­dă se po­tri­vește, că nu es­te în re­gu­lă să ai un mo­bi­li­er din PAL și să-l schim­bi pe­ri­o­dic în fun­cție de trend, chiar da­că îți per­miți asta. Noi, ro­mânii, prin cul­tu­ra noas­tră, sun­tem sta­tor­nici. Tran­smi­tem fru­mo­sul din ge­ne­rație în ge­ne­rație, iar da­că am ui­tat sau înce­pem să ui­tam, ar fi bi­ne să stăm strâmb și să ju­de­căm drept, și să re­venim la va­lori“, con­chi­de lem­na­rul Da­ni­el Ci­o­ba­ca.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.