Astra Film Fes­ti­val, a 25-a edi­ţie

Romania Libera - Friday Edition - - Cultură -

Ze­ce fil­me vor fi pre­zen­ta­te în ca­drul ca­te­go­ri­ei re­a­li­ta­te vir­tua­lă (VR), din­tre ca­re 6 ti­tluri sunt din co­le­cția The Guar­dian VR, și anu­me: „Arc­tic 360”, un tur­măr­tu­rie a con­se­ci­nțe­lor com­por­ta­men­tu­lui uman asu­pra me­di­u­lui arc­tic; „Lim­bo” (Pur­ga­to­riu), o ex­pe­ri­e­nță vir­tua­lă a ce­ea ce înse­am­nă aștep­ta­rea acor­dă­rii azi­lu­lui pen­tru un re­fu­giat; „The Joy of Frogs” (Bu­cu­ria broaște­lor), un do­cu­men­tar-360 des­pre se­zo­nul împe­re­che­rii; „The Par­ty” (Pe­tre­ce­rea), o ilus­tra­re vir­tua­lă a au­tis­mu­lui; „Sea Prayer”, ani­ma­rea în VR a unei po­vești de Kha­led Hos­seini, in­spi­ra­tă de co­me­mo­ra­rea a doi ani de la moar­tea mi­cu­lui re­fu­giat si­rian Alan Kur­di, și „Fir­st Impres­si­ons” (Pri­me­le im­pre­sii), o mi­nu­na­tă ilus­tra­re în VR a ex­pe­ri­e­nței și in­te­ra­cți­u­nii cu lu­mea pe ca­re le trăi­ește un nou-năs­cut. Alte 3 pro­du­cții re­pre­zin­tă o se­le­cție re­a­li­za­tă împreu­nă cu Di­ver­si­on Ci­ne­ma, cre­a­tor de pro­gra­me de re­a­li­ta­te vir­tua­lă pen­tru fes­ti­va­luri de film re­le­van­te pre­cum ce­le de la Can­nes, Ve­neția, Amster­dam, Du­bai: „The Re­al Thing” (Viață ade­vă­ra­tă), „Bloo­dless” (Lip­si­tă de viață) și „Ko­bold”. Aces­to­ra li se ală­tu­ră în pro­gra­mul de VR o pre­ze­nță ro­mâneas­că, do­cu­men­ta­rul ob­ser­vați­o­nal „Cir­cus 360” de Do­rin Mol­do­ve­a­nu, des­pre pri­mul circ fă­ră ani­ma­le din Bu­cu­rești. Ediția AFF 2018 pro­pu­ne un pro­gram de 18 fil­me de non-fi­cți­u­ne re­a­li­za­te pen­tru proi­e­cție full-do­me, pro­du­cții ca­re ex­plo­re­a­ză mis­te­re ale ști­i­nței, ale Uni­ver­su­lui și as­pec­te mai puțin cu­nos­cu­te des­pre pla­ne­ta noas­tră și des­pre uma­ni­ta­te. Noi mo­da­li­tăți de a trăi ex­pe­ri­e­nțe ar­tis­ti­ce sunt ofe­ri­te de lu­crări mai ab­strac­te, cum ar fi „Star­dan­cers’ Wal­tz” (Vals prin­tre ste­le), „Con­tra­luz” (Con­tre-jo­ur), „After Che­ren­kov” (Du­pă Che­ren­kov), „Li­mi­na­li­ty” (Li­mi­na­li­ta­te). Pen­tru ge­ne­rația tână­ră, pro­gra­mul full-do­me al Astra Film Ju­ni­or cu­prin­de fil­me des­pre Uni­vers (The Se­crets of Gra­vi­ty/Se­cre­te­le gra­vi­tați­ei, We Are Stars/ Sun­tem ste­le), des­pre na­tu­ră (Li­fe of Tre­es/Viața co­pa­ci­lor) și des­pre cor­pul uman (Ami­gos – Insi­de the Hu­man Bo­dy/Amici – În in­te­ri­o­rul cor­pu­lui uman). În se­cți­u­nea spe­cia­lă AFF - Vi­i­to­rul e azi, pu­bli­cul are oca­zia să ex­pe­ri­men­te­ze mo­dul în ca­re re­vo­luția di­gi­ta­lă tran­sfor­mă și ar­ta do­cu­men­ta­ru­lui, pu­tând in­te­ra­cți­o­na cu pro­ta­go­niștii și eveni­men­te­le din fil­me­le vi­zi­o­na­te, fie cu aju­to­rul dis­po­zi­ti­ve­lor de re­a­li­ta­te vir­tua­lă (VR), fie în proi­e­cți­i­le 360 de gra­de (full-do­me).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.