Cum ne poa­te scă­pa hip­no­za de ob­se­sia de a mânca

Romania Libera - Friday Edition - - Sănătate - Ele­na Ma­ri­nes­cu

Lup­ta cu ki­lo­gra­me­le în plus es­te una din­tre ce­le mai întâlni­te pro­ble­me cu ca­re se con­frun­tă omul mo­dern. Une­le per­soa­ne au o dis­po­ni­bi­li­ta­te ge­ne­ti­că pen­tru îngrășa­re, însă de ce­le mai mul­te ori ki­lo­gra­me­le în plus sunt un re­zul­tat al emoți­i­lor și/sau al lip­sei de con­trol.

Cu un sim­plu se­ar­ch pe Goo­gle, gă­sim mai mul­te di­e­te de­cât ori­când, tot fe­lul de su­pli­men­te ali­men­ta­re, spor­turi ca­re ard mai mul­te ca­lo­rii, bău­turi, pas­ti­le etc.; și to­tuși, slă­bi­tul nu es­te o ac­ţi­u­ne la înde­mână.

Po­tri­vit hip­no­te­ra­peu­tu­lui Eu­gen Po­pa, ma­jo­ri­ta­tea pro­gra­me­lor tra­diți­o­na­le de slă­bit se ba­ze­a­ză pe res­tric­ţii, di­e­te și tind să con­tro­le­ze nu­mă­rul de ca­lo­rii con­su­ma­te într-o zi.

„Ați ob­ser­vat vre­o­da­tă cât de mult do­ri­nța de a mânca es­te in­flue­nța­tă de sta­rea noas­tră de spi­rit? Oa­me­nii tind să fo­lo­se­as­că ali­men­te­le ca pe me­di­ca­men­te, ca­re să vin­de­ce răni sau du­reri emoți­o­na­le. Poa­te fi vor­ba des­pre in­se­cu­ri­ta­te, poa­te fi le­gat de par­te­ne­rul de viață, sau poa­te pen­tru că te sim­ţi obo­sit, su­pă­rat sau an­xi­os. Oda­tă ce ţi-ai dat se­a­ma exact de ce ai ne­voie, poți gă­si o alter­na­ti­vă mai să­nă­toa­să pen­tru a-ţi sa­tis­fa­ce ne­voia. Une­ori, pa­re că ne hră­nim mai de­gra­bă sen­ti­men­te­le de­cât cor­pu­ri­le“, ex­pli­că preșe­din­te­le Aso­ciați­ei Ro­mâne de Hip­no­ză.

Mai mult de­cât atât, spe­cia­lis­tul es­te de pă­re­re că mânca­tul cal­me­a­ză și cre­e­a­ză o sen­zație de bi­ne și de mul­te ori ne dă ener­gia de ca­re cre­dem că avem ne­voie pen­tru a de­păși sen­ti­men­te­le ca­re ne do­mi­nă.

„Toa­tă lu­mea știe că, mâncând mai pu­ţin și fă­când mai mul­tă mișca­re fi­zi­că, ne con­du­ce la o for­mă cor­po­ra­lă mai bu­nă, la o sta­re fi­zi­că și de să­nă­ta­te mult mai bu­ne. Cum ar fi să le poți fa­ce în mod na­tu­ral, să le in­te­gre­zi în sti­lul tău de viață și să nu mai fie ne­voie să ape­le­zi con­stant la voi­nță și con­trol? Prin­ci­pa­lul obi­ec­tiv al hip­no­zei es­te de a schim­ba per­spec­ti­va sau ati­tu­di­nea unei per­soa­ne în ce­ea ce pri­vește anu­mi­te si­tua­ţii. Ofe­rind su­bi­ec­tu­lui o înfă­ţișa­re, un gust sau o atin­ge­re a unei re­a­li­tă­ţi alter­na­ti­ve îi per­mi­te mi­nții lui sub­co­nști­en­te să știe că exis­tă și alte op­ţi­uni pe lângă ce­le de ca­re s-a agă­ţat atât de pu­ter­nic. Min­tea sub­co­nști­en­tă nu știe di­fe­ren­ţa din­tre fan­te­zie și re­a­li­ta­te. Intro­du­cându-i noi per­spec­ti­ve, îi poți lăr­gi ima­gi­nea de an­sam­blu.

Hip­no­za poa­te ge­ne­ra tran­sfor­mă­ri­le do­ri­te pe… ne­si­mți­te, pen­tru că aces­tea vin de la in­te­ri­or la ex­te­ri­or. Asta înse­am­nă că toa­te ace­le im­pul­suri pe ca­re le ave­am și pe ca­re nu le pu­te­am stă­pâni, ca­re ne con­tro­lau și «ne fă­ce­au» să mâncăm ex­ce­siv spre exem­plu, încep să se ră­re­as­că, să fie con­tro­la­te cu ușu­ri­nță și, în ce­le din ur­mă, să dis­pa­ră“, con­chi­de Eu­gen Po­pa.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.