Ca­sa să­nă­toa­să și sti­lul de via­ţă

Romania Libera - Friday Edition - - Casa Mea -

Lo­cu­i­nțe­le și clă­di­ri­le ac­tua­le sunt mai bi­ne izo­la­te, ce­ea ce du­ce la un schimb li­mi­tat între ae­rul ex­te­ri­or și cel in­te­ri­or iar în schimb, con­for­tul la in­te­ri­or, vă­zut prin pris­ma ca­li­tă­ţii ae­ru­lui res­pi­rat, es­te foar­te scă­zut. Ae­ri­si­rea încă­pe­ri­lor cu fe­res­tre­le com­plet des­chi­se per­mi­te schim­bul de aer din­tre in­te­ri­or și ex­te­ri­or în cel mai scurt timp po­si­bil, fă­ră ră­ci­rea pe­reți­lor. Es­te re­co­man­dat ca pe tim­pul se­zo­nu­lui re­ce să des­chi­de­ţi fe­res­tre­le timp de 1015 mi­nu­te în fi­e­ca­re ca­me­ră, atât di­mi­neața, cât și se­a­ra.

Ia­tă și alte idei pe ca­re le pu­te­ţi apli­ca asu­pra sti­lu­lui dum­nea­voas­tră de via­ţă pen­tru a avea un aer bun în ca­să: când gă­tiți, por­niți ven­ti­la­to­rul ho­tei și des­chi­deți ge­a­mu­ri­le; me­nți­neți închi­se uși­le în baie și por­niți ven­ti­la­to­rul de as­pi­rație sau des­chi­deți o fe­re­as­tră atunci când fa­ceți duș; nu us­ca­ţi hai­ne­le la in­te­ri­or, ace­as­ta fi­ind una din­tre ce­le mai frec­ven­te sur­se de vi­ci­e­re a ae­ru­lui, mai ales în se­zo­nul re­ce; evi­ta­ţi să fo­lo­si­ţi în ex­ces pro­du­se ar­ti­fi­cia­le, cum sunt lu­mână­ri­le sau be­ţișoa­re­le par­fu­ma­te sau sprayu­ri­le pen­tru eli­mi­na­rea mi­ro­su­ri­lor, întru­cât aces­tea pot încăr­ca și mai mult ae­rul; ape­la­ţi la plan­te ca­re au ca­pa­ci­ta­tea de a împros­pă­ta ae­rul la in­te­ri­or.

ION DIA­MAN­DI

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.