Ca­se­le vi­i­to­ru­lui vor fi ro­tun­de și des­chi­se? (II)

În is­to­rie, dar și în tim­pu­ri­le mo­der­ne, nu de pu­ţi­ne ori s-a ape­lat la for­ma ro­tun­dă pen­tru ca­se

Romania Libera - Friday Edition - - Casa Mea -

Inspi­rându-se din arhi­tec­tu­ra ca­se­lor din deșert, a că­ror for­mă cir­cu­la­ră fa­ce fa­ţă mai bi­ne con­di­ţi­i­lor cli­ma­te­ri­ce vi­tre­ge din ace­as­tă zo­nă, Ge­or­ge Lu­kas și-a ima­gi­nat încă de acum aproa­pe o ju­mă­ta­te de se­col ca­se­le vi­i­to­ru­lui ca având ace­as­tă for­mă. În mul­te ca­zuri, ar­hi­tec­ţii ca­re pro­pun în fi­e­ca­re an proi­ec­tul DAS HAUS al unei ca­se ide­a­le se îndre­ap­tă tot spre for­me cir­cu­la­re iar astă­zi do­mu­ri­le ge­o­de­zi­ce au înce­put să de­vi­nă un fapt co­mun. Pen­tru „Răz­boi­ul Ste­le­lor“, Ge­or­ge Lu­kas a con­stru­it în deșer­tul Sa­ha­ra (Tu­ni­sia) un oraș cu lo­cu­in­ţe cir­cu­la­re (foto). Re­a­li­za­te sub­te­ran, ca­se­le tro­glo­di­ţi­lor, afla­te de ase­me­nea în deșer­tul Sa­ha­ra, sunt ro­tun­de și au în cen­trul lor o cur­te, ce are mai mul­te ro­luri: spa­ţiu ce înles­nește acce­sul lu­mi­nii, gră­di­nă și loc de so­cia­li­za­re. Încă­pe­ri­le sunt să­pa­te în pe­re­ţi cir­cu­lar, even­tual pe mai mul­te eta­je.

Edi­ţia din anul 2016 a ex­po­zi­ţi­ei imm co­log­ne, în ca­drul că­reia se pre­zin­tă proi­ec­tul unei ca­se (Das Haus – Inte­ri­ors on sta­ge) ce punc­te­a­ză atât ten­din­ţe­le în de­sign, cât și schim­bă­ri­le în sti­lul de via­ţă, a re­pus pe ta­pet te­ma lo­cu­in­ţe­lor cir­cu­la­re. Ca­sa pro­pu­să de că­tre Se­bas­tian Her­kner, de­sig­ne­rul de­sem­nat să con­cep­tua­li­ze­ze acest proi­ect, es­te ce­va de­o­se­bit, într-un con­trast îndrăz­neţ nu nu­mai cu lo­cu­in­ţe­le pro­pu­se în edi­ţi­i­le an­te­ri­oa­re, ci și cu con­ven­ţi­i­le de trai de până acum. Es­te o con­struc­ţie cir­cu­la­ră, des­fășu­ra­tă pe 200 de me­tri pă­tra­ţi, mai mult sau mai pu­ţin tran­spa­ren­tă, lip­si­tă de pe­re­ţi so­li­zi ( foto). De­sig­nul adu­ce vag cu cel al unei iur­te sau cu arhi­tec­tu­ra tra­di­ţi­o­nal chi­ne­ze­as­că, asi­gu­rând o pro­tec­ţie bu­nă la vânt, soa­re și frig. În in­te­ri­or, întoc­mai ca mi­e­zul unei ce­pe, se gă­sește o cur­te sau o gră­di­nă ca­re joa­că un rol con­cep­tual foar­te im­por­tant: es­te cel mai plin de via­ţă loc de întâlni­re al lo­cu­in­ţei. Mo­bi­li­e­rul, așe­zat în mod li­ber, ca pe o sce­nă, aco­pe­ră un spec­tru ex­trem de di­vers de obi­ec­te: de la ca­na­pe­le și scau­ne până la pi­e­se de ex­te­ri­or și lăm­pi ce pro­vin de la bran­duri im­por­tan­te, dar și de la „ju­că­tori“mai mici, ca­re re­a­li­ze­a­ză pro­du­se au­ten­ti­ce, într-o se­rie mi­că. „Ca­sa pe ca­re am con­ce­put-o es­te foar­te des­chi­să: te in­vi­tă să in­tri, să sim­ţi, să împăr­tășești, să co­mu­nici cu alţii. De ace­ea, for­ma cir­cu­la­ră a fost cea mai po­tri­vi­tă“, spu­ne Se­bas­tian Her­kner. Ide­ea de ro­tund nu a fost aban­do­na­tă în cău­tă­ri­le for­me­lor ide­a­le ale ca­sei în ur­mă­toa­re­le edi­ţii ale proi­ec­tu­lui Das Haus. Anul tre­cut, aco­pe­rișul ca­sei pro­pu­se de de­sig­ne­rul Todd Bra­chen era sus­pen­dat și curb, în timp ce, anul aces­ta ca­sa ide­a­lă pro­pu­să de Lu­cie Kol­do­va a fost struc­tu­ra­tă sub for­ma unui fa­gu­re, deci tot o for­mă ro­tun­dă.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.