De­co­ra­ţii pen­tru Te­a­trul Evrei­esc de Stat

Romania Libera - Friday Edition - - Timp Liber -

Aflat în pli­nă des­fășu­ra­re a ce­lei de-a treia ediții a Fes­ti­va­lu­lui In­ter­nați­o­nal de Te­a­tru Idiș – TES FEST, Te­a­trul Evrei­esc de Stat (TES) a par­ti­ci­pat mi­er­curi, prin re­pre­zen­ta­nții săi, la ce­re­mo­nia de înmâna­re a de­co­rați­i­lor con­fe­ri­te în lu­na au­gust a aces­tui an, de că­tre preșe­din­te­le Ro­mâni­ei, Klaus Wer­ner-Io­han­nis, ac­to­ri­lor și teh­ni­ci­e­ni­lor TES. Te­a­trul Evrei­esc a fost de­co­rat cu Ordi­nul Me­ri­tul Cul­tu­ral în grad de Ca­va­ler, iar ma­na­ge­rul TES, ac­trița Maia Mor­gen­stern, cu Ordi­nul Nați­o­nal pen­tru Me­rit în grad de Ma­re Ofițer. Tot la acest eveni­ment a par­ti­ci­pat și re­gi­zoa­rea Că­tă­li­na Bu­zoia­nu, de­co­ra­tă de că­tre preșe­din­te­le Io­han­nis cu Ordi­nul Nați­o­nal Ser­vi­ci­ul Cre­din­ci­os în grad de Co­man­dor. Că­tă­li­na Bu­zoia­nu a co­la­bo­rat cu Te­a­trul Evrei­esc de Stat în trei pro­du­cții: „Di­buk“de S. Anski (1994), „Go­lem“de H. Lei­vik (1997) și „Ma­gi­cia­nul din Lu­blin“de Isaac Bas­he­vis Sin­ger (2009).

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.