Ga­bri­el Croi­to­ru, în con­cert la Sa­la Ra­dio

Romania Libera - Friday Edition - - Timp Liber -

Da­că nu ați avut până acum oca­zia să as­cul­tați vi­oa­ra de co­le­cție pe ca­re cânta Ge­or­ge Enes­cu, nu tre­bu­ie să pi­er­deți con­cer­tul su­sți­nut astă­zi de la ora 19.00, la Sa­la Ra­dio, de vi­o­lo­nis­tul Ga­bri­el Croi­to­ru, ală­turi de Orches­tra Nați­o­na­lă Ra­dio și sub ba­ghe­ta di­ri­jo­ru­lui Ni­co­lae Mol­do­ve­a­nu. Ga­bri­el Croi­to­ru a ob­ţi­nut, din anul 2008 (prin con­curs), drep­tul de a cânta pe vi­oa­ra de pa­tri­mo­niu uni­ver­sal Guar­neri, ce a apar­ţi­nut lui Ge­or­ge Enes­cu, in­stru­ment aflat în ad­mi­nis­tra­rea Mu­zeu­lui Na­ţi­o­nal „Ge­or­ge Enes­cu”. În ace­as­tă se­a­ră, Ga­bri­el Croi­to­ru va in­ter­pre­ta Con­cer­ti­no pen­tru vi­oa­ră și or­ches­tră, sem­nat de com­po­zi­toa­rea Car­men Pe­tra Ba­sa­co­pol. Bi­le­te­le la con­cer­te­le Orches­tre­lor și Co­ru­ri­lor Ra­dio sunt dis­po­ni­bi­le pe www.bi­le­te.ro, în ofi­ci­i­le Poștei Ro­mâne, în ma­ga­zi­ne­le Inme­dio sem­na­li­za­te bi­le­te.ro și la Ca­sa de bi­le­te a Să­lii Ra­dio.

Newspapers in Romanian

Newspapers from Romania

© PressReader. All rights reserved.